1086

Ukázky prací uživatelů ESRI

Vytisknout stránku

Zde budeme postupně zveřejňovat informace o mapách (nejen) z titulní stránky, které vytvořili uživatelé GIS ESRI v České republice.

    V naší galerii se nachází:

Mapy, které se objevovaly na titulní stránce v minulosti, si můžete prohlédnout v archivu prací uživatelů GIS ESRI.

Máte zájem o zveřejnění Vaší mapy na tomto místě? Napište nám – stačí poslat obrazový soubor, název mapy, její krátký popis a souhlas se zveřejněním k propagačním účelům firmy ARCDATA PRAHA (nebo konkrétně na jejích webových stránkách) na e-mailovou adresu Jana Součka

Atlas životního prostředí Libereckého kraje

Atlas životního prostředí Libereckého kraje

Atlas je specializovaným regionálním atlasem uceleně zpracovávajícím téma životního prostředí v rozsahu Libereckého kraje. Bylo by chybou nevyužít specifické příhraniční polohy kraje, pro širší souvislosti a pro získání porovnání byl proto zvolen Euroregion Nisa sestávající z příhraničních regionů tzv. Trojzemí (styku hranic tří států – Česka, Polska a Saska/Německa). Čtenář atlasu tak nezískává falešné přesvědčení, že státní hranicí začíná Terra Incognita a naopak může porovnat např. přístupy k územní ochraně přírody nebo vývoj míry nezaměstnanosti. Cílem tvůrců atlasu je oslovit čtenáře, který má jakýkoliv vztah k území Libereckého kraje, avšak dosud neví mnoho o jeho přírodním bohatství. Po otevření atlasu se z něj stane někdo, kdo poučen a se zájmem o prohloubení svého poznání vyráží do přírody setkat se s jevy představovanými v mapách atlasu tváří v tvář.

Vydavatelem atlasu je Liberecký kraj, autorský kolektiv tvořili odborníci z odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje a z katedry geografie FP Technické univerzity v Liberci.

Pro tvorbu atlasu byly využity nástroje programu ArcGIS verze 9.2 v rozsahu licence ArcEditor. Tematické mapy byly sestaveny z dat datového skladu GIS Krajského úřadu Libereckého kraje, DMÚ 25, DIBAVOD, ArcČR 500, statistických dat ČSÚ a národních statistických úřadů Polska a Saska, koncepčních a strategických dokumentů Libereckého kraje a dalších. Pro přípravu makety atlasu a jeho sazbu byly použity programy Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign). 

 

Data200 – národní topografická databáze České republiky

Data200

Data200 jsou novou databází geografických dat, zpracovaných v podrobnosti měřítka 1 : 200 000, minimální polohová přesnost je 100 m. Datový model databáze je odvozen z datového modelu ERM verze 2.2, je v souladu se standardem DIGEST FACC a metadata jsou vytvořena v souladu s ISO 19115. Zdroji pro aktualizaci jsou data ZABAGED® (Základní báze geografických dat ČR), Základní soubor hranic ZÚ, digitální ortofoto ZÚ, data z Územně identifikačního registru ZSJ Českého statistického úřadu, data ze Silniční databanky Ostrava, data z Centra dopravního výzkumu a data z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Data200 jsou zpracována programovým vybavením ESRI. Editace dat probíhá v prostředí ArcEditor, analýzy v ArcInfo, které je také využito pro tvorbu popisků (nadstavba Maplex) a kontrolu topologie. Data jsou uložena pomocí technologie ArcSDE a pro jejich kontrolu jsou určeny nástroje PLTS.

Data jsou distribuována ve formátu shapefile či geodatabáze, případně i v DGN, do kterého jsou převedena nadstavbou ArcGIS Data Interoperability. Poskytovatelem databáze Data200 je Zeměměřický úřad Praha, který je distribuuje skrze svůj geoportál.

Mapa světové hydrosféry

 Mapa světové hydrosféry

Mapa světové hydrosféry přehledně zobrazuje nejdůležitější vodní toky a plochy světa, vymezuje hlavní světová úmoří a zobrazuje směr a charakter mořských proudů. Tyto základní údaje doplňují informace o slanosti moří a oceánů, místech vysokého přílivu a průměrných a maximálních průtocích hlavních vodních toků.

Jedná se původně o školní nástěnnou mapu ve formátu 1360×960 mm v měřítku 1 : 28 000 000. Mapa existuje také ve verzi příručního separátu v měřítku 1 : 90 000 000.

Je primárně určena základním a středním školám, ovšem dostupná je i pro širokou veřejnost.

Zpracována byla v prostředí ArcGIS 9.1 a Adobe Illustrator CS. Vychází z obdobné mapy hydrosféry, která byla zpracována pro Školní atlas světa, 7. vydání, který v roce 2006 vydala Kartografie Praha. Na její tvorbě se podílel Mgr. Vilém Petrunčík za Kartografii Praha a RNDr. Luděk Šefrna, CSc., jako odborný lektor z Katedry fyzické geografie Přírodovědecké fakulty UK.

Topografické mapy Armády ČR

 Topografické mapy AČR

Topografické mapy slouží jako jednotný topografický lokalizační podklad k zabezpečení činnosti vojsk v rámci obrany země, krizového řízení i pro potřeby ostatních orgánů a organizací, zejména ke studiu a vyhodnocování terénu, k určování souřadnic, pro měření a výpočty. Mapy jsou zpracovány podle zásad standardizačních norem ve smyslu Geografické politiky NATO. Tím je dosaženo kompatibility a interoperability při zabezpečování součinnosti, vedení a řízení operací.

Tvorbu topografických map zabezpečuje VGHMÚř Dobruška v rámci svého digitálního produkčního systému. Základním datovým podkladem pro tvorbu je vektorová databáze DMÚ 25.

Současná technologie tvorby topografických map je zpracována na softwarové platformě ARC/INFO. Je založena na aplikaci postupů automatizovaného generování obrazu mapy z aktuálních dat DMÚ 25 postupným vytvářením tzv. kartografických modelů pro jednotlivá měřítka. Tvorba a obnova topografických map je technologicky úzce svázána s aktualizací obsahu databáze DMÚ 25. Hlavními datovými a informačními podklady jsou letecké měřické snímky, externí datové zdroje a informační podklady a data zpracovaná na základě místního šetření a doměřování v terénu.

Prostor zabezpečení překračující hranici naší republiky, standardní forma a obsah předurčují tyto mapy k využití jako geografický podklad k zajištění bezpečnostních zájmů České republiky.