1114

Družicová data

Vytisknout stránku

Jedním ze základních požadavků na GIS je jeho aktuálnost. Digitální data, která vznikají na základě existujících mapových děl, však často tento požadavek splňovat nemohou. Řadu informací, které jsou pro uživatele GIS důležité a na které potřebují reagovat, mnohdy ani v mapách najít nelze – ať už proto, že se jedná o vlastnosti, které nejsou předmětem mapování (např. druhy vegetace) anebo to jsou tak aktuální a přechodné jevy, že v mapách nemohou být zachyceny (např. rozsah záplav, lesních požárů apod.). Mapování těchto fenoménů metodou místního šetření v kombinaci s měřením v terénu je velice nákladné a často i nerealizovatelné. Proto se v praxi stále více osvědčuje využívat obrovského informačního potenciálu, který poskytují snímky zemského povrchu.

Družicové snímky se stávají nezastupitelným zdrojem dat nejen při řešení přírodních katastrof (povodně, lesní požáry, únik chemikálií do vody či do půdy, lavinové nebezpečí apod.), ale i v ochraně životního prostředí (mapování poškození lesa, druhové skladby vegetace, mokřadů aj.), v hospodářství (monitorování zemědělských plodin, mapování důlní činnosti, těžby dřeva apod.) a v dalších oborech (mapování geologické struktury, sledování změn v území aj.). Velice často jsou snímky užívány pro získání přehledu o typu zemského povrchu (landcover). Tato informace je nepostradatelná při řešení projektů zaměřených na erozi půdy, potenciální znečištění vodních zdrojů, revitalizaci území apod.

Předností družicových snímků jako zdroje informací o území je zejména schopnost zmapovat rozsáhlé oblasti během několika okamžiků, přičemž tato data mohou být dodána do rukou uživatele již několik dní či dokonce hodin po nasnímání. Ve srovnání s metodou místního šetření přinášejí snímky aktuální, přesné a objektivní informace o rozsáhlém území mnohonásobně rychleji a za podstatně nižších nákladů. Na rozdíl od klasických map a vektorových vrstev, které poskytují pouze schematický, autorovi poplatný pohled na území, zobrazuje snímek území velmi realisticky a umožňuje tak snadné pochopení situace a vztahů v krajině.

Firma ARCDATA PRAHA, s.r.o., je autorizovaným distributorem družicových dat poskytovaných společnostmi Spot Image (družice SPOT, FORMOSAT, KOMPSAT), Eurimage (družice LANDSAT, ERS, ENVISAT, QUICKBIRD, WORLDVIEW-1 a WORLDVIEW-2) a Geoeye (družice GEOEYE-1, OrbView, IKONOS). Dále zprostředkovává data ze senzorů ASTER a HYPERION.