Aplikace a storymapy

Konference GIS Esri v ČR, 8.–9. listopadu 2023

Záznamy z konference
aplikace01

30 let životního prostředí samostatné České republiky
Kolektiv autorů CENIA
Česká informační agentura životního prostředí

Česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí představují webovou storymapu o životním prostředí, která mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky.

Storymapa se postupně věnuje změnám v hlavních environmentálních oblastech, jako je ovzduší, lesy, klima, voda, ochrana přírody, energetické zdroje a nakládání s odpady. Každá tato složka životního prostředí je opatřena časovou osou a názornými mapami, fotografiemi, animacemi a grafy, ze kterých je patrný nejen postupný vývoj, ale mnohdy také poukazují na jeho významné milníky a jejich důsledky. Můžeme si tak například porovnat situaci na Šumavě před a po orkánu Kyrill nebo devadesátá léta, kdy vznikala nová legislativa na ochranu životního prostředí.

Spustit aplikaci
aplikace02

Mapování vegetace podél dopravní infrastruktury
Tomáš Klouček, Jan Komárek, Jakub Jaroš, Ondřej Lagner, Petr Klápště
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra prostorových věd

Webová stránka seznamuje návštěvníka s výsledky projektu zaměřeného na monitorování vegetace podél dopravních staveb pomocí bezpilotních leteckých prostředků (UAV). Metodické texty jsou doplněny mapovými výstupy, které zobrazují strukturu vegetace na pěti testovaných lokalitách, včetně okolí silnic I. třídy a dálnice. Ze získaných dat bylo možné identifikovat jednotlivé stromy a stanovit důležité prostorové parametry, klíčové pro management vegetace v blízkosti dopravních tras. Na základě vytvořených map lze snadno detekovat stromy, které vyžadují odborné zhodnocení dendrologem či další intervenci.

Spustit aplikaci
aplikace03

Kam s ním – tříděný odpad v Praze
Vojtěch Cehák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Aplikace poskytuje názorný přehled o stanovištích tříděného odpadu v Praze. Hlavní předností je interaktivita widgetů ve smyslu filtrování – interakce s prvkem v jakémkoli widgetu se projeví všeobecným filtrem v rámci stránky, který respektují všechny ostatní widgety (včetně mapového okna). Je tak možné prozkoumat např. četnosti vývozu konkrétního druhu odpadu v rámci libovolné oblasti nebo počet nádob na konkrétní druh odpadu v rámci celé Prahy. Aplikace vznikla na základě tipů z jarních seminářů ARCDATA PRAHA, použita je technologie ArcGIS Dashboards.

Spustit aplikaci

aplikace04

Významné investiční akce kraje dokončené v letech 2021 a 2022
Tomáš Slezák
Královéhradecký kraj

Jedná se o mapový příběh 50 finančně nejnákladnějších akcí Královéhradeckého kraje, které byly dokončeny v letech 2021 a 2022. Výhodou je zobrazení nejen popisu základních informací k dané investiční akci, ale i fotografie a přesné vymezení v mapě. Tento mapový příběh je publikován na Datovém portálu Královéhradeckého kraje data KHK. Veřejnost tak může získat představu, k jakým rekonstrukcím došlo v předchozích dvou letech.

Spustit aplikaci
aplikace05

Modrozelená infrastruktura v Ostravě
Josef Tračík, Denisa Poskerová a kolektiv
Městský ateliér prostorového plánování a architektury

Interaktivní aplikace „Modrozelená infrastruktura v Ostravě“ vznikla v rámci zpracování Metodiky modrozelené infrastruktury, kterou vypracoval Magistrát města Ostravy společně s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury.

Aplikace metodice přidává prostorovou složku. Jako její uživatel(ka) můžete filtrovat mezi jednotlivými listy opatření MZI a zobrazovat si tak na mapě lokality doporučené pro jejich použití. Je možné také pracovat s výběrem konkrétního území na mapě, který vám zprostředkuje seznam nejvhodnějších MZI opatření pro danou lokalitu. V aplikaci si lze rovněž prohlédnout umístění a podobu již existujících nebo plánovaných opatření modrozelené infrastruktury (MZI) v Ostravě.

Spustit aplikaci
aplikace06

Mapová aplikace pro prezentaci urbanonymie města Krnova
Zuzana Melcrová, vedoucí práce: Luděk Krtička
Ostravská univerzita, Fakulta přírodovědecká, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Tato aplikace se zaměřuje na změny uličního názvosloví a stavebního průběhu ulic území města Krnova v období 1894–2023. Geometrie ulic reflektující jejich stavební průběh a změny názvů pochází zejména z digitalizovaných mapových podkladů v kombinaci s využitím archivních leteckých měřických snímků, informací z Archívu města Krnova, Kroniky města Krnova a díky spolupráci s historiky a badateli Muzea v Krnově. Záznamy lze sledovat prostřednictvím časového posuvníku ve spodní části a také na základě klasifikace názvů. Podrobnější informace lze získat klikáním do mapy na jednotlivé uliční sítě. Při přiblížení jsou viditelné platné dobové názvy a v závorce období existence názvu. V menu vpravo lze zobrazit legendu, zapínat historické mapy, které sloužily jako stěžejní materiál pro tvorbu aplikace.

Spustit aplikaci

aplikace07

Datový portál města Brna
Barbora Zemanová, Jan Zvara, Adam Estefányi, Jan Popelínský
Statutární město Brno

Hlavním cílem portálu data.Brno je zvýšení povědomí o fungování města, popularizace prostorového přístupu k informacím a hlavně zpřístupnění datových sad veřejnosti. Skrze ně se kdokoliv může nejen dozvědět informace o fungování města Brna, ale data i dále analyzovat či využívat ve vlastních aplikacích a přidávat jim tak další rozměr. Ať už se jedná o data z navigace Waze, vývoj ceny prodeje a pronájmu bytů či mapování subjektů cirkulární ekonomiky.

Více než polovinu položek portálu tvoří prostorové vrstvy (téměř výlučně vektorové) a mapové aplikace. Relevantní prostorové vrstvy jsou automaticky aktualizovány a následně začleňovány do Národního katalogu otevřených dat (NKOD). Nejnovější jsou data z mobilních stanic měřící kvalitu ovzduší nebo kompletní pasport mobiliáře.

Samotné webové rozhraní stojí na ArcGIS Hub. Veškerý mapový i nemapový obsah je uložen v ArcGIS Online či Portal. Součástí webu je také nemapová část Brno v číslech. Jedná se o základní informace vycházející z našich dlouhodobě udržovaných časových řad.

Otevřít portál
aplikace08

Základní výpočet a následné zobrazení znečištění ovzduší zapříčiněného dopravní intenzitou
Karel Jedlička, Západočeská univerzita v Plzni; Tomáš Andrš, RoadTwin s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra geomatiky

Webová aplikace má za cíl ukázat a následně diskutovat o možnostech využití trojrozměrného GIS pro vizualizaci a průzkumnou analýzu kontinuálně se šířících jevů. Jako příklady budou použity vizualizace hluku a znečištění ovzduší způsobené dopravou. Prezentované výstupy pocházejí z aktivit výzkumného a vývojového týmu ZČU a start-upu RoadTwin v oblasti modelování dopravy a jejího vlivu na okolní prostředí.

Otevřít rozcestník
aplikace09

Mapa archeologických areálů
Jana Maříková Kubková, Iva Herichová, Eva Stuchlíková
Archeologický ústav AV ČR

Svědectví o minulosti Pražského hradu se skrývá v několika archeologických areálech, kde jsou uchovány především pozůstatky zaniklých zděných a dřevěných staveb. Jejich údržba klade dlouhodobě vysoké nároky na všechny složky památkové péče. Mapa archeologických areálů Pražského hradu – jeden z výsledků projektu Skryto pod povrchem (TAČR TL03000603) – vznikla s cílem vytvořit nástroj pro efektivní aplikaci výzkumu v památkové péči. Informuje o stavu jednotlivých objektů – historických staveb, materiálů a prostředí v archeologických areálech a jejich změnách v čase. Prostřednictvím webového rozhraní a GIS nástrojů jsou tyto informace publikovány a sdíleny mezi výzkumnými subjekty a Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, který se podílí na správě archeologických areálů a uvádí do praxe opatření památkové ochrany.

Otevřít portál

aplikace10

Storymapy minitýmu GIS
Miloš Bukáček
Kraj Vysočina

Cílem minitýmu GIS, který byl součástí pracovní skupiny Moderní technologie ve vzdělávání Kraje Vysočina, bylo připravit miniprojekty, případové studie, návody a postupy, jak začlenit GIS do výuky na základních i středních školách. Do projektu byli zapojeni studenti dvou středních škol – Gymnázia Žďár nad Sázavou a Gymnázia Vincence Makovského Nové Město na Moravě.

V průběhu celého projektu bylo členy minitýmu GIS mimo jiné vytvořeno několik vzorových storymap, které ukazují různé možnosti využití této aplikace v rámci výuky GISů.

Storymapa Bezbariérovost ve Žďáře nad Sázavou byl komplexnější projekt spojený s výzkumem v terénu, návštěvou pana starosty a několika setkáními s městskou pracovní skupinou „Bezbariérovost“.

Cílem storymapy Naučné stezky Novoměstska bylo představit naučné stezky v místním regionu, zanést jednotlivá zastavení do map a vytvořit tak ucelenou interaktivní storymapu včetně popisu vybraných zajímavostí.

Výstupem komplexního mapování památných stromů na Žďársku je storymapa Památné stromy. Představuje unikátního průvodce po všech 62 památných stromech na Žďársku vyznačených v interaktivní mapě. Ke každému stromu je připojena fotodokumentace a také video, k jehož tvorbě jsme využili dron pořízený v rámci projektu. Vše je doplněno popisnými informacemi jednotlivých stromů včetně uvedení druhu, velikosti i jejich aktuálního zdravotního stavu.

Otevřít rozcestník
aplikace11
Otevřít rozcestník
aplikace12

Mapy projektu Prameny Krkonoš
Tamara Nováková, Jan Slavíček, Kateřina Brožová a kol.
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky

Krkonoše jsou specifickým regionem s velmi turbulentním vývojem demografickým a sociálním (exil části českého obyvatelstva v době druhé světové války, následné nucené vysídlení německého obyvatelstva, osídlovací a dosídlovací akce), hospodářským (souvisejícím zejména se zásadními změnami ekonomiky celé země), ale i politickým či správním.  Interaktivní mapy prezentují odborné i laické veřejnosti tyto proměny, a to primárně prostřednictvím dvou specializovaných interaktivních odborných map zachycujících změny demografické, správní a národnostní (Obyvatelstvo, obce a správní systém Krkonoš ve 20. století), jakož i hospodářské a dopravně-infrastrukturní (Významné ekonomické subjekty a dopravní infrastruktura Krkonoš ve 20. století). Třetí mapou je specializovaná interaktivní odborná mapa (Relevantní sbírky corcontic v Evropě), která na několika úrovních zobrazuje umístění corcontic v Evropě, a to jak z hlediska jejich typologie, tak času vzniku a dílčích témat.

Otevřít rozcestník

aplikace13

Mapa českých tramvají ve světě
Jonáš Soukup
Gymnázium Přírodní škola

Mapa českých tramvají ve světě je ročníkovou prací nižšího stupně Jonáše Soukupa na Gymnáziu Přírodní škola. Storymapa kromě samotné mapy tramvají obsahuje porovnání exportu, historii výroby tramvají v Čechách nebo seznam typů vyvážených tramvají. Mapa se 214 body byla vytvořena v programech ArcGIS StoryMapsArcGIS Online.

Spustit aplikaci
aplikace14

Storymapa teplotních ostrovů Jihlava
Jiří Sekava
Útvar městského architekta, Statutární město Jihlava

Teplotní mapa města Jihlavy umožňující participaci veřejnosti při zakládání adaptačních opatření na změnu klimatu. Cílem storymapy je monitoring a komunikace s veřejností v otázkách veřejného zdraví a mikroklimatu.

Spustit aplikaci

Partner konference

AV MEDIA

Mediální partneři

CAD.cz
GISportal.cz
IT Systems
Meteorologické zprávy
National Geographic Česko
Vesmír