Pravidla Mapové výzvy 2024

Pravidla Mapové výzvy 2024

(dále jako „Pravidla“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem je ARCDATA PRAHA, s.r.o. se sídlem Hybernská 24, 110 00 Praha 1, IČ: 14889749, DIČ: CZ14889749, zápis u Měst. soudu v Praze: oddíl C, vložka 668, dne 20. 12. 1990 (dále jako „pořadatel“).

Kontakt: marketing@arcdata.cz, +420 603 340 050

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou účastníci zapojit do Mapové výzvy 2024, kterou organizuje pořadatel (dále jako „výzva“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do výzvy projevuje účastník souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • výzva není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Instagram vůči účastníkům výzvy nevznikají žádná práva ani povinnosti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast je nutné splnit následující podmínky:

 • mít adresu pro doručování v České republice;
 • dodržovat podmínky Instagramu po celou dobu trvání výzvy.

Podmínkou účasti není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do výzvy.

III. MECHANIKA VÝZVY A VÝHRY

1. Pro účast ve výzvě je třeba splnit zadání:

 • Pro účast v Mapové výzvě je zapotřebí vytvořit mapu podle témat v jednotlivých kolech a zaslat ji do daného data ve zprávě na Instagramový účet arcdatapraha nebo na e-mail marketing@arcdata.cz,
 • pro každé téma je možné z jednoho účtu zaslat jen jednu mapu.

2. Výzva bude probíhat od 1. 5. 2024 do 31. 10. 2024 v pěti obdobích.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z výzvy účastníky:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast ve výzvě nebo
 • v rámci výzvy sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.


IV. Výzva má v každém z pěti období jednoho výherce, který získá balíček reklamních předmětů, jeho dílo bude vyhlášeno na sociálních sítích a zmíněno na Konferenci GIS Esri v ČR. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

Výherci budou určeni největším počtem „lajků“ – srdíček na Instagramu za vyhlášené hlasovací období.

Po vyhlášení kontaktuje výherce pořadatele takto:
napíše mu do zprávy na Instagramu, případně e-mailem a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 14 dní od vyhlášení výsledků výzvy nebo výhru odmítne, výhru si ponechá pořadatel.

5. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí účastníkům stejným způsobem, jako výzvu vyhlásil.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením účastníků do výzvy vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto účastníků v rozsahu nezbytném pro to, aby výzva proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.


2. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do výzvy potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci), a to zejména tímto způsobem:

 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.arcdata.cz,
 • zveřejnění příspěvků na sociálních sítích pořadatele,
 • zveřejnění na Konferenci GIS Esri v ČR.

Děkujeme vám za zapojení do naší Mapové výzvy a přejeme hodně štěstí!