Compliance systém společnosti

Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., zavedla Compliance systém jakožto několikaúrovňový ucelený interní systém postupů vedoucích k naplnění hodnot deklarovaných Etickým kodexemCompliance programem a k dosažení vytyčených cílů a předpokladů řádného fungování společnosti v souladu s právními předpisy a vnitřními normami.

Zastřešujícím dokumentem celého Compliance systému je Compliance program (dokument ke stažení). Compliance program je pak provázán s dalšími vnitřními předpisy společnosti, zejména pak s Etickým kodexem (dokument ke stažení), jakož i právními předpisy České republiky. Compliance program zavádí opatření a postupy pro prevenci, detekci a reakci na případná jednání v rozporu se zákonem, zejm. správněprávní a trestněprávní jednání či jiná neetická jednání, jež by nebyla v souladu s hodnotami vytyčenými Etickým kodexem.

Compliance programEtický kodex reflektují rovněž i hodnoty a etické principy uznávané hlavním obchodním partnerem, americkou společností Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri). Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., chrání a ctí tyto hodnoty a etická pravidla společnosti Esri a při tvorbě celého Compliance systému je proto rovněž zohlednila.

 

Compliance systém

Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023. Sb., o ochraně oznamovatelů, a Pravidel oznamování protiprávních jednání, vyřizování oznámení a ochrany chráněných osob lze podat buďto vnitřním oznamovacím kanálem k rukám příslušné osoby nebo vnějším oznamovacím kanálem Ministerstvu spravedlnosti.

Oznámení k rukám příslušné osoby lze učinit kterýmkoli z těchto způsobů:

 • zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu elektronické pošty compliance@arcdata.cz;
 • telefonicky na telefonním čísle 224 190 517; 
 • osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, na adrese sídla společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o. nebo na jiném dohodnutém místě. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam, jímž se rozumí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.
  Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

ARCDATA PRAHA, s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 171/2023 Sb. nepřijímá oznámení od těchto osob vykonávajících pro něj práci nebo jinou obdobnou činnost:

 • osob samostatně výdělečně činných, mimo případy výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění;
 • osob vykonávajících práva spojená s účastí v povinném subjektu;
 • osob vykonávající funkce člena orgánu povinného subjektu;
 • osob plnící úkoly v rámci činnosti povinného subjektu, v jeho zájmu, jeho jménem a na jeho účet;
 • osob vykonávajících správu svěřenského fondu
 • osob vykonávající odbornou praxi nebo stáž.