Osobní údaje o zaměstnancích

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24, 110 00  Praha 1, IČ: 14889749, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 668 (dále jen „Správce“).

2. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, má subjekt dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  • OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  • VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 
  • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

  • Realizace pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Plnění právních povinností zaměstnavatele (povinné evidence podle zákoníku práce, sociální a zdravotní pojištění, daňové povinnosti) a povinností plynoucích ze smlouvy.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: plnění právních povinností Správce, jak mu plynou z pracovněprávních předpisů, předpisů o sociálním zabezpečení a daňových předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení) a plnění smlouvy se zaměstnancem (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení).

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

  • Identifikační a kontaktní údaje zaměstnance, kvalifikační údaje, údaje o průběhu pracovního poměru (zejména odpracovaná doba, mzda, zákonné odvody, odpovědnostní nároky, porušení pracovní kázně, pracovní úrazy a nemoci z povolání, doba čerpání dovolené, bankovní spojení, příp. počet a věk dětí), zdravotní pojišťovna, rodné číslo, údaje související s daňovou evidencí (při uplatnění slev včetně údajů o manželovi/manželce a dětech, včetně rodných čísel).

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ

Poskytování osobních údajů je zákonným nárokem správce.

Poskytnutí údajů je tudíž povinné; neposkytnutí povinných údajů může být porušením pracovní kázně, případně vést k založení odpovědnosti za škody.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: dle jednotlivých zákonných lhůt pro jednotlivá zpracování za účelem plnění povinnosti zaměstnavatele.

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce.

9.TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

10. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování. V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

Další tituly zpracování osobních dat