Údaje o odběratelích (zákaznících), či jejich zástupcích

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24, 110 00  Praha 1, IČ: 14889749, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 668 (dále jen „Správce“).

2. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  • OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  • VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 
  • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
  • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a z důvodu oprávněného zájmu správce: uzavření smlouvy a případné následné plnění smlouvy (asistence při používání produktů, technická podpora, informace a aktualizacích atp.) s odběratelem služby.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

  • Plnění smlouvy, je-li zákazníkem fyzická osoba (čl. 6 odst. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – v takovém případě je zákazník subjektem údajů.
  • Oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je-li zákazníkem právnická osoba nebo jiný subjekt, který pro účely uzavření smlouvy a plnění smlouvy určuje kontaktní a související nezbytné údaje – v takovém případě jsou subjekty údajů lidé, kteří jsou určeni ke komunikaci.

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

  • je-li subjektem údajů zákazník – identifikační a kontaktní údaje, údaje o poskytnutém produktu a službách;
  • je-li subjektem údajů zástupce zákazníka – identifikační a kontaktní údaje do zaměstnání, včetně informace o pracovní pozici.

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a případně plnění smlouvy.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále ve skartační lhůtě 10 let. Ostatní evidence a komunikace ve skartační lhůtě 10 let.

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): žádní příjemci.

10. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování BUDOU osobní údaje kvůli řádnému splnění smlouvy s odběratelem (z hlediska zástupce odběratele pro řádné splnění smlouvy mezi odběratelem a daným subjektem údajů) předávány mimo EU, konkrétně do cloudového úložiště se zabezpečením odpovídajícím standardům EU.

11. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zejména ESRI Inc. – Environmental Systems Research Institute Inc., 380 New York Street, CA 92373 Redlands), nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

Další tituly zpracování osobních dat