Údaje o účastnících konferencí a jiných akcí

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24, 110 00  Praha 1, IČ: 14889749, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 668 (dále jen „Správce“).

2. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, má subjekt dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  • OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  • VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 
  • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a z důvodu oprávněného zájmu správce – zajištění účasti na konferenci či jinou akci pořádanou Správcem (např. Roll out) pro hlásící se osobu, příp. za osobu, kterou v rámci zejména plnění jejích pracovních úkolů na konferenci nebo jinou akci Správce hlásí její zaměstnavatel.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

  • hlásí-li se jako účastník sama fyzická osoba mimo pracovněprávní vztah, ve fázi uzavírání a plnění smlouvy (účast na konferenci, jiné akci Správce) – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)
  • hlásí-li jako účastníka fyzickou osobu v souvislosti s výkonem jeho funkce či zaměstnání jiná osoba (právnická osoba/společnost), kvůli prokázání řádného plnění smlouvy s objednatelem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení).

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

  • Identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, oslovení.

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro možnost zajištění účasti na konferenci či akci Správce.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: Smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále ve skartační lhůtě 10 let ode dne splnění smlouvy.

8. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategoriím příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

9. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

10. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování BUDOU osobní údaje předávány mimo EU, konkrétně do zabezpečeného cloudového úložiště se zabezpečením odpovídajícím standardům EU.

11. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí, Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

Další tituly zpracování osobních dat