Úplné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), je ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 24, 100 00  Praha 1, IČ 14889749, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 668 (dále jen „Správce“).

2. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  • ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Důsledkem odvolání souhlasu bude skončení zasílání obchodních nabídek a související zpracování údajů za marketingovými účely.
  •  PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  • OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  • VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  
  • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
  • PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

  • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.  

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL, pro který budeme údaje zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem marketingu (zasíláním obchodních sdělení o zboží a službách Správce, včetně jím pořádaných konferencích a jiných akcích), kdy nabídka bude profilována s přihlédnutím k předchozímu nákupnímu chování tak, aby co nejlépe odpovídala mým zájmům a potřebám.

Souhlasím, aby Správce užil mou adresu el. pošty uvedenou v registračním formuláři k zasílání obchodních sdělení ve smyslu předchozího odstavce.

4. ROZSAH ÚDAJŮ, který budeme zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával tyto mé osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno a příjmení, akademický titul, adresa el. pošty, telefonní spojení, oslovení, pracovní pozice a dále informace o předchozím nákupním chování, včetně účasti na konferencích, školeních a akcích Správce.

5. DOBA, po kterou budou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje a zasílal mi obchodní sdělení do odvolání.

6. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

7. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí, které je certifikováno EU-US Privacy shield.

8. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování BUDOU osobní údaje předávány mimo EU, konkrétně do zabezpečeného cloudového úložiště společností certifikovaných EU-US privacy shield. V této souvislosti jsou poskytnuty garance certifikace v EU-US privacy shield.

9. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

10. PŘESNOST ÚDAJŮ

Prohlašuji, že mnou spolu s tímto souhlasem poskytnuté osobní údaje jsou přesné ve vztahu k účelu zpracování.
Zavazuji se, bude-li to nezbytné s ohledem na účely zpracování osobních údajů, aktualizovat své osobní údaje. Aktualizace se provádí zasláním informací ZDE.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování preference dle předchozího nákupu.

 

 

Udělit souhlas
Odvolat souhlas