Jen málokteré odvětví vyžaduje pohotové a spolehlivé technologie tolik jako operační a krizové řízení. Dobře zpracovaný krizový plán, rychle zvládnutá evakuace a včasný dojezd vozidla na správné místo, tam všude se jedná o to nejcennější – o zdraví a lidské životy. Geografické informační systémy jsou v této oblasti již dlouhou dobu nedocenitelným pomocníkem.

Požadavky na takový GIS jsou přísné. Musí být spolehlivý, jelikož výpadek či chyba systému může mít vážné následky. Musí reagovat rychle, protože o čas tu jde především, a rovněž musí být přizpůsoben ke komunikaci s dalšími dispečerskými systémy. Software Esri všechny tyto nutné předpoklady splňuje, a i proto je hojně využíván v aplikacích a systémech integrovaného záchranného systému ČR (IZS).

Pod pojmem integrovaný záchranný systém se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Principem IZS je integrace každého, kdo je povinen provádět záchranné a likvidační práce, kdo pomoci může a kdo pomoci chce. IZS není organizací v podobě instituce, ale je vyjádřením pravidel spolupráce mezi jeho složkami.

Složky integrovaného záchranného systému:

Hasičské záchranné sbory

Hasičské záchranné sbory přichází do styku s bezpečnostními riziky nejčastěji. I jejich vozidla musí být na místě nehody co nejdříve. Specialisté GIS tedy navrhují optimální rozmístění výjezdních stanic a také poloha vozidel je sledována prostřednictvím přijímačů GPS. Úkol chránit život, majetek a přírodní zdroje se pro hasiče a požárníky nemění. Co se ale mění jsou nové výzvy a zvyšující se požadavky na poskytování potřebné pomoci. Technologie GIS pomáhá složkám záchranného systému optimalizovat poskytování služeb ve všech jejich aspektech, jako jsou:

 • připravenost,
 • zmírnění škod,
 • schopnost adekvátně reagovat na mimořádnou událost,
 • odstraňování následků.

Mapy jsou pro hasiče a požární jednotky nezbytné. GIS rozšiřuje možnosti map a poskytuje inteligentní a interaktivní vizualizaci polohově určených dat a jejich analýzu. Nástroje GIS umožňují modelovat nebezpečné situace, jako je například únik jedovatých látek do ovzduší, a poskytnout tak podklady pro vypracování krizových plánů. Při takovýchto analýzách je systém schopný vzít v úvahu nejen pohyb větru, ale i výšku okolního terénu nebo například vliv vegetace.

Hydrologické modely potom na základě digitálního modelu terénu v mapě vyznačí záplavová území a upozorní na objekty, jejichž zaplavení může způsobit riziko (benzinová čerpadla, sklady jedovatých látek atp.).

Nejnovějším příkladem aplikace GIS vyvinuté pro specifické potřeby hasičů je klient mapových služeb HZS ČR s následujícími vlastnostmi:

 • síťové analýzy vyhledávání optimální trasy a nejbližších výjezdových míst IZS,
 • výpočet postižené oblasti vzhledem k danému kritickému místu na mapě s možností dohledání zájmových objektů,
 • výpočet statistických informací vypovídajících o stavu analyzovaného území z pohledu počtu a věkového složení obyvatelstva,
 • využití cache mapových služeb ArcGIS Serveru pro rychlé vykreslování i při vytížení serveru vysokým počtem uživatelů,
 • rychlé odezvy při vyhledávání v datech a samotné analýze díky REST rozhraní aplikačních a mapových služeb.

 

Zdravotnické záchranné služby

Zdravotnické záchranné služby (ZZS) musí disponovat optimálním množstvím pracovních sil a prostředků tak, aby byly schopny dodržet předepsané dojezdové časy vozidel. Včasný příjezd vozidel ZZS je životně důležitý. Pro návrh rozmístění výjezdových míst záchranné služby a kontrolu zajištění dostupnosti vozidly ZZS se používají nástroje GIS určené pro práci se síťovými daty. Nástroje GIS umožní určit nejlepší polohy výjezdových míst (v závislosti na rozmístění obcí). K tomu je zapotřebí pracovat s topologicky správnými a dostatečně atributově popsanými daty silnic. Ani toto však nezaručuje výsledky shodné s realitou, protože pohyb na silnicích je ovlivněn mnoha dalšími faktory. Do hry tedy vstupuje kalibrace modelu na základě porovnání teoreticky vypočtených a v reálném světě naměřených dojezdových časů. V souvislosti s vozidly ZZS zmíníme i použití přijímačů GPS v jednotlivých vozidlech. Umožňují nejen snadnější navigaci v terénu, ale pokud jsou údaje o poloze vozidla odesílány v reálném čase (nebo s malým zpožděním) zpět na dispečink, operátoři mají stále přehled o rozmístění jednotlivých vozidel a v případě potřeby mohou naplánovat i nečekanou zastávku po cestě.

Policie

Každý trestný čin, přestupek či výjezd se někde odehrál. Všechny tyto události a veškeré jejich podrobnosti se dají využít pro analýzu a následné vyhodnocení. Výběrem trestných činů s podobnými znaky a jejich korelací s prostorovou polohou, uliční sítí, trasami MHD či lokalitami obchodních řetězců je možné vytipovat činy zaviněné stejným pachatelem, případně jiné trendy v sériové trestné činnosti. Analýzou všech událostí lze pro město vytvořit mapu rizikových oblastí, která může sloužit například jako základ pro vypracování nových metod a vhodného rozložení policejních hlídek. Později je možno podobnou analýzu opakovat a vyhodnotit efektivitu provedených změn.

GIS poskytuje řešení, jež používají tisíce organizací po celém světě pro vyšetřování, operační řízení, plánování a administrativu. ArcGIS pomáhá v oblastech:

 • kriminální a investigativní analýzy,
 • sběru dat,
 • sledování osob a vozidel,
 • vyšetřování na svobodě a podmínečných propuštění,
 • dopravní a zásahové analýzy,
 • rozmístění policejních hlídek.

 

 

Informační systémy krizového řízení měst a obcí

Informační systém krizového řízení by měl obsahovat nástroje pro vizualizaci situace nad mapou a pro provádění prostorových analýz, což umožňují služby ArcGIS Serveru. GIS Esri může být součástí komplexního systému, sdružujícího informace z různých zdrojů. Prostřednictvím rozhraní GIS lze přímo přistupovat na jejich aplikační rozhraní, např. zobrazit obrazový záznam kamer nebo je dokonce i ovládat. Vedle toho může mít operátor střediska k dispozici i další dynamické vrstvy technologií záchranného bezpečnostního systému, jako například polohu vozidel nebo prvky varovného systému.

Dalšími funkcemi mohou být parametrické vyhledávání tras s itinerářem, možnosti operativních zákresů do mapy nebo příprava mapových příloh k dokumentaci krizového řízení.

Jedním ze systémů pro krizové řízení založených na technologii GIS Esri je software Eagle nizozemské společnosti Geodan, který je ukázkou současného přístupu k záchrannému informačnímu systému. S ohledem na požadavek snadné obsluhy je systém založen na produktech Microsoft (nutnost používání co nejobvyklejších aplikací, aby se dal ovládat i z počítačů, které pro něj nejsou primárně určeny). Části pracující s geografickými daty využívají technologie Esri (desktopové i mobilní aplikace). Distribuci mapových podkladů a geoprocessing zajišťuje ArcGIS Server a mapová služba Bing Maps.

Eagle je příkladem moderního systému, založeného na co nejlepší přístupnosti, hladké komunikaci jednotlivých složek a spolehlivém sdílení informací.