ArcGIS Desktop je k dispozici ve třech licenčních úrovních, rozlišených podle funkcionality. Vyberte si tu, která se pro vaši práci hodí nejlépe.

Basic

ArcGIS Desktop Basic slouží především k zobrazování a analýze dat GIS, k tvorbě mapových výstupů a disponuje základními nástroji pro tvorbu, správu a editaci dat.

Standard

Tato úroveň je určena všem, kdo chtějí plně využít možnosti geodatabáze a nástrojů pro editaci prostorových dat, upravovat a spravovat vektorové datové ­formáty a provádět kontroly topologie dat.

Advanced

Úroveň Advanced je určena specialistům, kteří chtějí maximálně využít potenciálu GIS a vytvářet profesionální mapové a jiné výstupy. Rovněž obsahuje množství nástrojů určených pro zvýšení produktivity práce s geografickými daty.


Basic – zobrazování a analýza dat

 • Zobrazování dat. Můžete využívat rozsáhlé možnosti vykreslení a klasifikace dat, součástí je navíc i generátor popisků Maplex pro profesionální práci s popisky, umožňující sestavit pokročilá pravidla pro jejich umisťování.
   
 • Prostorová analýza. ArcGIS svými nástroji pro prostorovou analýzu (obalová zóna, průnik, překryv atd.) umožňuje provádět úlohy, jako je vyhledání vlastníků všech pozemků do vzdálenosti 2 km od plánované komunikace apod.
   
 • Práce s rastrovými daty. Různé operace s rastrovými daty můžete provádět on‑the‑fly. Patří mezi ně například výpočet změn mezi dvěma snímky, pan‑sharpening, tvorba stínovaného modelu terénu a další. Nástroje ArcScan pak umožňují automatickou nebo asistovanou vektorizaci skenovaných map.
   
 • Tvorba a správa dat. Můžete vytvářet a editovat vektorová data ve formátech Esri (­geodatabáze, shapefile atd.) i v mnoha dalších. Při editaci lze využít pokročilé konstrukční nástroje a při tvorbě a editaci geodatabáze lze definovat podtypy a domény, které pomáhají zachovat integritu dat.
   
 • Tvorba map, zpráv a grafů. Velmi snadné je vytváření nejen mapových výstupů ve vysoké kartografické kvalitě, ale i zpráv a grafů založených na datech v atributových tabulkách.
   
 • Další metody určení polohy. Vedle určení polohy pomocí souřadnic můžete pracovat s metodami lineárního referencování, kdy je lineární prvek popsán i prostřednictvím počátečního bodu a staničení (kilometráž na silnici nebo určení času).
   
 • Přístup ke službám na internetu. Snadno můžete využívat data poskytovaná internetovými a intranetovými mapovými servery. Můžete používat mapové služby poskytované ve formátech standardu OGC nebo být přímo klientem ArcGIS GIS Server a plně využívat možnosti, které servery ArcGIS poskytují (např. geodatové nebo geoprocessingové služby).
   
 • Metadata. Metadata jsou nedílnou součástí všech dat v ArcGIS. Jsou to data o datech – např. informace, kdo je autorem dat, na jakých základech vznikla, co představují, kdy byla aktualizována apod. Jejich prostřednictvím lze tedy přehledně dokumentovat datové sady.
   
 • Přímé čtení datových formátů, integrace dat. ArcGIS umožňuje pracovat nejen s formáty Esri, ale podporuje i mnoho jiných formátů. Jmenujme například možnost importu TXT, práci s formáty CAD a čtení tabulek MS Excel.
   
 • Export mapové kompozice. Z aplikací ArcGIS Desktop lze mapovou kompozici exportovat do mnoha rastrových i vektorových formátů: PDF, SVG, EMF, JPEG a dalších. PDF umožňuje prohlížení mapy v různých měřítkách včetně možnosti vypínat a zapínat jednotlivé mapové vrstvy či skupiny vrstev, dotazovat se na jejich atributy, odečítat souřadnice nebo měřit vzdálenosti mezi prvky. Navíc lze exportovat soubory map podle vrstvy kladu listů nebo podél určitého prvku, například řeky nebo silnice.
   

Standard – tvorba a editace geodat

ArcGIS Desktop Standard je určen zejména pro tvorbu, správu a editaci geografických dat. Obsahuje všechny základní funkce, které jsou součástí úrovně Basic, ale jeho hlavním přínosem je právě možnost pokročilými způsoby vytvářet nová data, kontrolovat jejich kvalitu a přesnost a pomocí nejrůznějších nástrojů je editovat a spravovat.

 • Plné možnosti správy datového modelu geodatabáze. Spravujte data uložená ve víceuživatelské geodatabázi s možností verzování. Díky ní může editaci stejné geodatabáze provádět více pracovníků najednou a administrátor má k dispozici nástroje pro řešení vznikajících konfliktů.
   
 • Oddělená editace. Uživatelé mohou editovat část dat přímo v terénu off‑line a poté jimi původní databázi aktualizovat.
   
 • Topologie. Topologií se označuje sada pravidel v geodatabázi, která definuje, jakým způsobem sdílejí třídy prvků své geometrie. Díky tomu lze vymezit, že hranice okresů sledují hranice obcí nebo že se kanálové vpusti musí nacházet na liniích tras kanalizace.
   
 • Geometrická síť. Získáváte nástroje pro tvorbu a editaci geo­metrických sítí (tj. možnost určovat směr toku apod. u vodovodních a elektrických sítí, potrubí atd.).
   
 • Tvorba a editace tříd relací. Definujte vzájemná propojení (relace) mezi různými třídami prvků, mezi různými tabulkami i mezi třídami prvků a tabulkami (například vztah mezi budovou a parcelou či opěrným sloupem a vedením vysokého napětí).
   
 • Rozšířená paleta nástrojů pro konstrukční úlohy. Vedle nástrojů obsažených ve verzi Basic vám pomohou i ­topologické editační nástroje, mezi které patří tvorba polygonů z linií, rozdělování linií v průsečících či proporcionální rozdělení linie.
   
 • Kartografické reprezentace. Prostřednictvím tzv. kartografických reprezentací můžete při tvorbě a editaci kartografické symboliky nastavovat pokročilá pravidla a výjimky. Reprezentace zlepšují vizuální kvalitu mapy a mohou být zobrazovány všemi typy klientů, od aplikací ArcGIS Desktop po tenkého klienta připojeného k serveru.
   
 • Anotace vázáné na geografické prvky. Anotace jsou popisy prvků, které jsou uloženy jako samostatné grafické prvky. Tyto popisy můžete propojit s příslušnými prvky v geodatabázi a při změně atributů geografických prvků jsou pak automaticky aktualizovány i anotace.
   
 • ArcPress. ArcPress je rasterizační program (RIP), který odlehčuje paměťovou zátěž tiskárny tím, že výstup je z části zpracováván v PC. Díky tomu je možné tisknout vysoce kvalitní mapové výstupy i na velké formáty.
   

Advanced – profesionální mapová produkce

ArcGIS Desktop Advanced obsahuje všechny funkce GIS, které jsou součástí licencí Standard a Basic, a navíc přináší škálu analytických a kartografických funkcí, pomocí kterých lze výrazně zvýšit produktivitu při zpracování geografických dat a tvorbě kartografických výstupů. Organizace, která zamýšlí vytvořit kompletní GIS, ocení především přístup k plné funkcionalitě geoprocessingu, možnosti automatizace pracovních postupů a provádění náročných modelovacích a analytických funkcí.

 • Plné možnosti zpracování a analýzy dat. Můžete využívat více než 200 nástrojů pro zpracování, analýzu a modelování dat. Patří mezi ně například:
  • rozřezání datové třídy prvků podle hranic prvků v jiné datové třídě (Split),

  • více nástrojů pro tvorbu nových tříd prvků a přenos atributů na základě kombinací dvou překrývajících se tříd prvků (Erase, Identity, Symetrical Difference, Update),

  • analýza vzdálenosti mezi prvky v různých třídách prvků (Near, Point Distance),

  • vytvoření tabulky četnosti výskytu na základě atributové tabulky (Frequency),

  • odstranění redundance dat prostřednictvím sumarizace dat tabulky do nové tabulky podle zadaných parametrů (Pivot table),

  • průnik a sjednocení více než dvou tříd prvků,

  • konverze mezi jednotlivými typy prvků a typy geometrií: lomový bod linie × bod × linie × polygon × obálka;
    

 • Kartografické nástroje. K dispozici jsou funkce pro generování polygonů a pro automatické maskování okolí popisků a průsečíků geografických prvků v mapě. Dalšími nástroji lze pak vyhledat také grafické konflikty symbolů v mapě a připravit mapu pro tisk.
   
 • Nástroje pro usnadnění složitých úloh. Nástroje jsou optimalizované pro použití v geoprocessingových modelech, čímž umožňují pohodlnou automatizaci úkolů a jejich dávkové zpracování. Úroveň Advanced také disponuje kompletními nástroji pro správu víceuživatelských geodatabází a publikaci geo­grafických dat do velkého množství formátů.
   
 • Generalizace. Tyto nástroje umožňují zjednodušit data pro jejich zobrazení v menších měřítkách při současném zachování jejich geografických charakteristik a dodržení kartografických požadavků.