Máte-li dotaz na funkcionalitu některé z nadstaveb, napište nám

ArcGIS 3D Analyst

ArcGIS 3D Analyst poskytuje užitečné nástroje pro analýzu reliéfu – např. výpočet sklonu, expozici svahu či kubatury, profil podél linie, nalezení nejstrmější cesty, analýzu viditelnosti, stínování reliéfu, analýzy průniku a blízkosti objektů, výpočet zastínění území apod. Informaci o reliéfu je možné uchovávat ve formátech TIN nebo v geodatabázové datové sadě Terrain (v obou případech se jedná o nepravidelnou trojúhelníkovou síť). Dále je možné jej převést do rastrového formátu či do formy vrstevnic. Model reliéfu může být ze souboru měření vytvořen také interpolačním algoritmem. Obecně lze uvedenými metodami zpracovat nejen data výškopisná, ale i data o výskytu jakékoli jiné veličiny (teplota, znečištění, výskyt těžkých kovů aj.).

 


ArcGIS Data Interoperability

Nadstavba ArcGIS Data Interoperability rozšiřuje funkčnost ArcGIS o možnost přímého čtení a importu více než 75 formátů vektorových dat a exportu do více než 50 formátů, mezi nimiž najdete Autodesk DWG/DXF, Bentley Microstation Design či GeoGraphics, GML, Intergraph Geomedia Warehouse, MapInfo MID/MIF a TAB, Oracle Spatial, XML a další. Vedle možnosti čtení, importu a exportu podporovaných formátů spočívá hlavní síla této nadstavby v tom, že uživatel má možnost pomocí cca 220 transformačních nástrojů přesně definovat proces manipulace s daty během vlastního převodu. V ­uživatelsky příjemném a intuitivním grafickém prostředí lze připravit nástroje pro rutinní přejímání dat od externích dodavatelů, stejně jako nástroje pro předávání dat externím odběratelům, kteří vyžadují specifický formát v předem domluvené struktuře.

 


ArcGIS Data Reviewer

Nadstavba ArcGIS Data Reviewer je určena všem, kdo chtějí provádět důsledné kontroly kvality dat včetně jejich oprav. Obsahuje přes čtyřicet standardních mechanismů, jako jsou kontrola atributů, prostorových vztahů, ­topologie, databázových údajů nebo výšek. Další kontroly může uživatel vytvořit sám.

Ačkoli se kontrolní operace provádí nad produkčními daty, datové úložiště není zatěžováno. Pokud je zjištěna chyba, informace se uloží do samostatné vedlejší geodatabáze s identifikátorem, podle nějž je možné příslušná data rychle dohledat. Samozřejmostí jsou nástroje pro sledování verzíplánování údržby. Kontroly lze tedy spouštět například v období pracovních odstávek nebo přes noc.


ArcGIS Geostatistical Analyst

Geostatistika poskytuje metody pro analýzu diskrétně naměřených dat, jejich interpolaci a následné vytvoření spojitého povrchu. S nadstavbou ArcGIS ­Geostatistical Analyst získají uživa­telé nástroje geostatistiky plně integrované do prostředí ArcGIS Desktop. Ve velmi názorném a interaktivním prostředí uživatel snadno porozumí datům, se kterými pracuje, odhalí jejich závislosti, anomálie a trendy a zvolí ta nejvhodnější nastavení procesu interpolace. Kromě vlastního vytváření datových vrstev pomocí stochastických i deterministických geostatistických metod je pamatováno také na kontrolu a zhodnocení přesnosti výsledků i na nástroje pro jejich názornou vizualizaci.

 


ArcGIS Network Analyst

ArcGIS Network Analyst umožňuje provádět prostorovou analýzu na síti. Používá speciální datový model, pomocí něhož lze snadno vytvořit sítě z dat GIS. Dále je pomocí nadstavby ArcGIS Network Analyst možné dynamicky modelovat reálné podmínky na síti (dopravní omezení, rychlostní limity, váhová omezení, měnící se podmínky pro dopravu během dne i týdne a další).

Mezi nejobvyklejší úlohy, které nadstavba řeší, patří analýzy podle potřebného času, vytvoření itineráře, určení nejkratšího spojení, nalezení nejbližšího střediska obsluhy, stanovení trasy z bodu do bodu, vymezení oblastí pro obsluhuoptimalizace rozmístění poboček, nalezení nejrychlejší trasy nebo výpočet matice vzdáleností. Analýzy podporují i práci s 3D daty.

 


ArcGIS Publisher

ArcGIS Publisher umožňuje snadno sdílet a distribuovat mapy a data GIS. Mapy vytvořené pomocí této nadstavby si může prohlížet každý pomocí volně dostupné prohlížečky ArcReader ve stejném vzhledu a kartografické kvalitě jako v aplikaci ArcMap, a to i tehdy, když jsou využívány pokročilé možnosti, jako je práce se symboly pomocí kartografických reprezentací. Přístup k publikovaným mapám lze navíc chránit heslem a je možné nastavit i časové období, po které lze mapy prohlížet, případně lze omezit funkce prohlížečky ArcReader.

Nadstavbu ArcGIS Publisher lze využít dvěma způsoby. Je možné pomocí ní poskytnout přístup k datům a mapám kolegům v rámci organizace, kteří mají technicky přístup k datovému fondu GIS, ale nemají na svých počítačích licence ArcGIS Desktop. Výhodou je nulové riziko poškození dat, neboť mapy ani data nelze pomocí prohlížečky ArcReader měnit.

Nadstavba ArcGIS Publisher dále umožňuje vytvořit balíček, ve kterém jsou mapy a veškerá potřebná data na jednom CD/DVD. Tak lze snadno poskytovat data včetně jejich precizního kartografického zobrazení neomezenému počtu zájemců.


ArcGIS Schematics

S nadstavbou ArcGIS Schematics je možné srozumitelně zobrazit data, která mají definovány vztahy a závislosti s jinými prvky (například sítě), a vytvářet z nich schémata. Nástroje nadstavby umí kontrolovat celistvost sítě a kvalitu dat, provádět na nich analýzu a navrhovat optimalizaci designu, pracovat se závislostmi a pomocí simulace předpovídat a plánovat.

Nadstavba umí automaticky generovat schémata ze síťových dat. Schémata mohou tvořit mřížku, stromy, nebo se prvky jednoduše znázorní v mapě. Algoritmy pro analýzy a výpočty se dají modifikovat a přeprogramovat, takže je lze upravit přímo na míru aktuální potřebě nebo je vytvořit úplně nové.

 


ArcGIS Spatial Analyst

ArcGIS Spatial Analyst dokáže vytvářet data v rastrovém formátu a analyzovat souvislosti mezi geografickými daty, ať jsou v rastrovém, nebo vektorovém formátu. Rastrová data obvykle popisují spojitě se měnící veličiny, jako je např. nadmořská výška, sklon, teplota, tlak, srážky, znečištění apod. ArcGIS Spatial Analyst umožňuje vytvořit rastrovou vrstvu interpolací hodnot naměřených v diskrétních bodech zkoumaného území. Zároveň lze v rámci nadstavby ArcGIS Spatial Analyst pracovat i s klasifikovanými rastry (např. rastr vyjadřující způsob využití půdy apod.), či takové rastry vytvářet (převodem z vektorového formátu nebo kategorizací spojitých dat). Nástroje ArcGIS Spatial Analyst lze využívat i ve skriptech jazyku Python a zahrnout je tak do komplexních vědeckých výpočtů. Při nich lze využít i podpory tzv. fuzzy logiky.

 

Prostřednictvím dotazů, kombinací různých rastrových i vektorových dat a nejrůznějších algoritmů prostorových analýz získáte nové informace. Příkladem výstupů takových operací mohou být oblasti vybrané na základě daných kritérií (např. zemědělská půda v nadmořské výšce větší než 750 m), sklon a expozice svahu, vyhodnocení časové řady (území s největším nárůstem znečištění za posledních 10 let), hranice povodí, nejvhodnější trasa pro průchod daným územím, místa viditelná z dané pozorovatelny a další.


ArcGIS Tracking Analyst

ArcGIS dokáže s časově určenými daty pracovat již ve své základní podobě, ArcGIS Tracking Analyst pro tyto úlohy přináší rozšířené nástroje vizualizace a sledování. Uživatelé mohou zadávat, jaká data chtějí zobrazit, analyzovat a přehrávat si jejich změny v čase. Údaje o čase lze provázat se symbologií prvků, a tím data na mapě od sebe odlišit podle jejich stáří. Aplikace pracuje také s relativními časovými údaji a časové údaje podporuje i tvorba grafů. Prohlížená data je možné exportovat jako video ve formátu AVI.

 


ArcGIS Workflow Manager

ArcGIS Workflow Manager je nadstavba určená pro řízení pracovních postupů přístupu uživatelů k datům. Konfigurace i provozní data nadstavby jsou uloženy v centrální databázi. S těmito daty je možné pracovat buď pomocí samostatné aplikace Workflow Manager, prostřednictvím nástrojové lišty v aplikaci ArcMap, nebo díky webové aplikaci běžící na serveru, ke které je možné přistupovat z internetového prohlížeče.

Jejím prostřednictvím je možné plánovat jednotlivé úkoly zaměstnancům a pracovním skupinám, sledovat jejich plněnívyhodnocovat činnost. ArcGIS Workflow Manager umožňuje vytvářet zprávy a výstupní sestavy, podávající přehledné shrnutí o rozpracovanosti jednotlivých úkolů či o vytíženosti jednotlivých pracovníků. ArcGIS Workflow ­Manager je účinným nástrojem pro plánování a kontrolu práce a pro zvýšení efektivity pracovních činností.