Máte-li dotaz na funkcionalitu některé z nadstaveb, napište nám

ArcGIS 3D Analyst

ArcGIS 3D Analyst poskytuje užitečné nástroje pro analýzu reliéfu – např. výpočet sklonu, expozici svahu či kubatury, profil podél linie, nalezení nejstrmější cesty, analýzu viditelnosti, stínování reliéfu, analýzy průniku a blízkosti objektů, výpočet zastínění území apod. Informaci o reliéfu je možné uchovávat ve formátech TIN nebo v geodatabázové datové sadě Terrain (v obou případech se jedná o nepravidelnou trojúhelníkovou síť). Dále je možné jej převést do rastrového formátu či do formy vrstevnic. Model reliéfu může být ze souboru měření vytvořen také interpolačním algoritmem. Obecně lze uvedenými metodami zpracovat nejen data výškopisná, ale i data o výskytu jakékoli jiné veličiny (teplota, znečištění, výskyt těžkých kovů aj.).

 


ArcGIS Data Interoperability

Nadstavba ArcGIS Data Interoperability rozšiřuje funkčnost ArcGIS o možnost přímého čtení a importu více než 75 formátů vektorových dat a exportu do více než 50 formátů, mezi nimiž najdete Autodesk DWG/DXF, Bentley Microstation Design či GeoGraphics, GML, Intergraph Geomedia Warehouse, MapInfo MID/MIF a TAB, Oracle Spatial, XML a další. Vedle možnosti čtení, importu a exportu podporovaných formátů spočívá hlavní síla této nadstavby v tom, že uživatel má možnost pomocí cca 220 transformačních nástrojů přesně definovat proces manipulace s daty během vlastního převodu. V ­uživatelsky příjemném a intuitivním grafickém prostředí lze připravit nástroje pro rutinní přejímání dat od externích dodavatelů, stejně jako nástroje pro předávání dat externím odběratelům, kteří vyžadují specifický formát v předem domluvené struktuře.

 


ArcGIS Data Reviewer

Nadstavba ArcGIS Data Reviewer je určena všem, kdo chtějí provádět důsledné kontroly kvality dat včetně jejich oprav. Obsahuje přes čtyřicet standardních mechanismů, jako jsou kontrola atributů, prostorových vztahů, ­topologie, databázových údajů nebo výšek. Další kontroly může uživatel vytvořit sám.

Ačkoli se kontrolní operace provádí nad produkčními daty, datové úložiště není zatěžováno. Pokud je zjištěna chyba, informace se uloží do samostatné vedlejší geodatabáze s identifikátorem, podle nějž je možné příslušná data rychle dohledat. Samozřejmostí jsou nástroje pro sledování verzíplánování údržby. Kontroly lze tedy spouštět například v období pracovních odstávek nebo přes noc.


ArcGIS Geostatistical Analyst

Geostatistika poskytuje metody pro analýzu diskrétně naměřených dat, jejich interpolaci a následné vytvoření spojitého povrchu. S nadstavbou ArcGIS ­Geostatistical Analyst získají uživa­telé nástroje geostatistiky plně integrované do prostředí ArcGIS Desktop. Ve velmi názorném a interaktivním prostředí uživatel snadno porozumí datům, se kterými pracuje, odhalí jejich závislosti, anomálie a trendy a zvolí ta nejvhodnější nastavení procesu interpolace. Kromě vlastního vytváření datových vrstev pomocí stochastických i deterministických geostatistických metod je pamatováno také na kontrolu a zhodnocení přesnosti výsledků i na nástroje pro jejich názornou vizualizaci.

 


ArcGIS Image Analyst

ArcGIS Image Analyst přináší rozšířené možnosti práce s rastrovými daty. Dokáže ve stereoskopickém zobrazení pracovat s multispektrálními, RGB i panchromatickými snímky, vytvářet a editovat 3D prvky, a to i s využitím anaglyfických nebo závěrkových brýlí. Pro klasifikaci obrazových dat je možné využít nejrůznější nástroje od neřízené klasifikace (isoclust) přes oblíbenou řízenou klasifikaci metodou největší pravděpodobnosti (maximum likelihood) až po specializované metody strojového učení (random trees, support vector machine nebo deep learning).

Nadstavba ArcGIS Image Analyst také rozšiřuje seznam nástrojů, které mohou využity formou rastrových funkcí, ať se jedná o klasifikaci, nebo matematické či statistické funkce. Dále se také rozšiřují možnosti geoprocessingových nástrojů. Nadstavba obsahuje přibližně 20 klasifikačních, statistických a také 60 matematických nástrojů, které je možné používat v geoprocessingových modelech.

ArcGIS Image Analyst umožňuje zobrazit snímky v perspektivním módu, který georeferencované snímky převádí do obrazového souřadnicového systému (ICS – image coordinate space). Díky jasně definované transformaci je tak možné měřit, zobrazovat i editovat prvky na snímcích zobrazených tak, jak byly pořízené.

Více informací o nadstavbě ArcGIS Image Analyst naleznete také v samostatném letáku.


ArcGIS LocateXT

Nadstavba ArcGIS LocateXT umožňuje z nestrukturovaného dokumentu získat lokalizační údaje (především souřadnice) a vytvořit z nich vrstvu mapových prvků. Usnadňuje tak identifikaci prostorových dat skrytých uvnitř dokumentů, zpráv a nejrůznějších reportů. Ty mohou být ve formátech Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), Adobe PDF, XML, HTML, TXT a dalších. S takto zpracovanými údaji lze pak pracovat stejným způsobem jako s jakoukoliv jinou geografickou vrstvou. Zeměpisné souřadnice jsou podporovány ve formátech (DD, DM, DMS), Universal Transfer Mercator (UTM) a Military Grid Reference System (MGRS).

Pro lokalizaci libovolných zeměpisných názvů existuje možnost vytvořit vlastní slovníky, které definují polohu míst s těmito názvy a použít je jako prostředek pro lokalizaci získávaných prvků. Tyto slovníky jdou rovněž importovat z připravené tabulky Excel.

Funkce nadstavby jsou k dispozici i jako geoprocessingové nástroje, díky čemuž je možné je začlenit je do automatizovaného zpracování dat prostřednictvím modelů a skriptů.

 


ArcGIS Network Analyst

ArcGIS Network Analyst umožňuje provádět prostorovou analýzu na síti. Používá speciální datový model, pomocí něhož lze snadno vytvořit sítě z dat GIS. Dále je pomocí nadstavby ArcGIS Network Analyst možné dynamicky modelovat reálné podmínky na síti (dopravní omezení, rychlostní limity, váhová omezení, měnící se podmínky pro dopravu během dne i týdne a další).

Mezi nejobvyklejší úlohy, které nadstavba řeší, patří analýzy podle potřebného času, vytvoření itineráře, určení nejkratšího spojení, nalezení nejbližšího střediska obsluhy, stanovení trasy z bodu do bodu, vymezení oblastí pro obsluhuoptimalizace rozmístění poboček, nalezení nejrychlejší trasy nebo výpočet matice vzdáleností. Analýzy podporují i práci s 3D daty.

 


ArcGIS Publisher

ArcGIS Publisher umožňuje snadno sdílet a distribuovat mapy a data GIS. Mapy z ArcGIS Pro lze exportovat do mobilních mapových balíčků, které si může kdokoliv prohlížet pomocí bezplatné aplikace ArcGIS Explorer či v jiných aplikacích založených na ArcGIS AppStudio nebo ArcGIS Runtime SDK.

Mapy si můžete pomocí odkazu do ArcGIS Exploreru stáhnout a od té chvíle jsou uloženy na mobilním zařízení, takže k jejich prohlížení už nebude potřeba internet. Udržují si stejné nastavení symbolů a stylů, přesně podle vzhledu mapy v ArcGIS Pro. Můžete dokonce použít skriptovací jazyk Python, pomocí kterého si výrobu těchto mapových balíčků zautomatizujete.

Pokud používáte starší aplikaci ArcMap, pak ArcGIS Publisher umožňuje exportovat výstupy pro prohlížení v aplikaci ArcReader. Tyto mapy si také zachovávají veškerou symboliku, včetně pokročilých kartografických funkcí, kterou jste nastavili v prostředí ArcMap.


ArcGIS Spatial Analyst

ArcGIS Spatial Analyst dokáže vytvářet data v rastrovém formátu a analyzovat souvislosti mezi geografickými daty, ať jsou v rastrovém, nebo vektorovém formátu. Rastrová data obvykle popisují spojitě se měnící veličiny, jako je např. nadmořská výška, sklon, teplota, tlak, srážky, znečištění apod. ArcGIS Spatial Analyst umožňuje vytvořit rastrovou vrstvu interpolací hodnot naměřených v diskrétních bodech zkoumaného území. Zároveň lze v rámci nadstavby ArcGIS Spatial Analyst pracovat i s klasifikovanými rastry (např. rastr vyjadřující způsob využití půdy apod.), či takové rastry vytvářet (převodem z vektorového formátu nebo kategorizací spojitých dat). Nástroje ArcGIS Spatial Analyst lze využívat i ve skriptech jazyku Python a zahrnout je tak do komplexních vědeckých výpočtů. Při nich lze využít i podpory tzv. fuzzy logiky.

 

Prostřednictvím dotazů, kombinací různých rastrových i vektorových dat a nejrůznějších algoritmů prostorových analýz získáte nové informace. Příkladem výstupů takových operací mohou být oblasti vybrané na základě daných kritérií (např. zemědělská půda v nadmořské výšce větší než 750 m), sklon a expozice svahu, vyhodnocení časové řady (území s největším nárůstem znečištění za posledních 10 let), hranice povodí, nejvhodnější trasa pro průchod daným územím, místa viditelná z dané pozorovatelny a další.


ArcGIS Workflow Manager

ArcGIS Workflow Manager je nadstavba určená pro řízení pracovních postupů přístupu uživatelů k datům. Konfigurace i provozní data nadstavby jsou uloženy v centrální databázi. S těmito daty je možné pracovat buď pomocí samostatné aplikace Workflow Manager, prostřednictvím nástrojové lišty v ArcGIS Pro nebo pomocí webové aplikace běžící na serveru, ke které je možné přistupovat z internetového prohlížeče.

Jejím prostřednictvím je možné plánovat jednotlivé úkoly zaměstnancům a pracovním skupinám, sledovat jejich plněnívyhodnocovat činnost. ArcGIS Workflow Manager umožňuje vytvářet zprávy a výstupní sestavy, podávající přehledné shrnutí o rozpracovanosti jednotlivých úkolů či o vytíženosti jednotlivých pracovníků. ArcGIS Workflow ­Manager je účinným nástrojem pro plánování a kontrolu práce a pro zvýšení efektivity pracovních činností.