Základní prostředí ENVI doplňuje celá řada nadstaveb. Rozšiřují analytické nástroje ENVI o další funkce, například pro korekci atmosférických podmínek, ortorektifikaci nebo tvorbu digitálních modelů.

Feature Extraction Module

Nadstavba Feature Extraction Module umožňuje z leteckého nebo družicového snímku extrahovat zájmové prvky (bodové, liniové i plošné) na základě jejich spektrálních, prostorových a texturních vlastností.  Dalšími výhodami jsou:

 • objektově orientovaná klasifikace,
 • výběr objektů např. podle jejich tvaru, velikosti, spektrálních vlastností nebo textury,
 • náhled výsledků před spuštěním extrakce,
 • možnost vyhladit a zjednodušit výsledné vektorové objekty,
 • export výsledků do shapefile nebo geodatabáze.

Více informací o produktu můžete získat i na stránkách výrobce.

 

DEM Extraction Module

Nadstavba DEM Extraction Module rozšiřuje analýzy o možnost tvorby digitálního výškového modelu ze stereopáru leteckých a družicových snímků.  Dalšími výhodami jsou:

 • postup krok za krokem pomocí jednoduchého průvodce,
 • editace DEM a kontrola dat, např. směru vodních toků či výšek budov,
 • měření výškových bodů ve 3D pomocí anaglyfu,
 • trojrozměrná vizualizace, animace a průlety nad daty.

Více informací o produktu můžete získat i na stránkách výrobce.

Photogrammetry Module

Nadstavba ENVI Photogrammetry Module je jednoduchý průvodce pokročilou ortorektifikací leteckých a družicových snímků s RPC koeficienty. Umožňuje například:

 • ortorektifikaci jednotlivých snímků i celých bloků snímků včetně blokového vyrovnání,
 • přímou ortorektifikaci dat ve formátech družicových senzorů - např. SPOT, IKONOS, QuickBird, WorldView, Landsat a mnoho dalších,
 • zobrazení rozložení chyb,
 • maskování, mozaikování a barevné vyrovnání,
 • nabízí jednoduchého průvodce celým ortorektifikačním procesem
 • a umožňuje vytváření mračna bodů ze steropárů snímků.

Více informací o produktu můžete získat i na stránkách výrobce.

 

Atmospheric Correction Module

Nadstavba Atmospheric Correction Module slouží pro korekci atmosférických chyb nebo rekalibraci vlnových délek. Umožňuje např.:

 • odstranění vlivu atmosférických podmínek ze snímků,
 • rozšiřuje QUAC algoritmus obsažený v základní licenci ENVI,
 • výpočet pomocí pokročilého nástroje FLAASH, založeného na MODTRAN algoritmu,
 • definování veškerých parametrů ovlivňujících absorpci a rozptyl záření v atmosféře.

Více informací o produktu můžete získat i na stránkách výrobce.

Moduly SARscape

Sada nástrojů pro pokročilou práci s radarovými daty se skládá ze dvou modulů: SARscape Basic Module a SARscape Interferometry Module.

SARscape Basic Module obsahuje nástroje pro práci s intenzitou nebo koherencí a umožňuje například:

 • radiometrickou kalibraci, odstranění šumu a aplikaci různých filtrů,
 • extrakci zájmových prvků,
 • mozaikování,
 • segmentaci a kalibraci dat.

 

SARscape Interferometry Module umožňuje zpracovávat radarové snímky pomocí metody interferometrie a obsahuje nástroje pro:

 • generování digitálních výškových modelů,
 • zjišťování velmi malých posunů objektů na Zemi,
 • odvozování koherenčních map.

Více informací o produktu můžete získat i na stránkách výrobce.

Další doplňky

Další doplňky a nadstavby je možné získat zdarma ze stránek výrobce.