ArcČR® 4.1

Vybraná administrativní a statistická
data o České republice.

Stáhnout verzi 4.1

Digitální vektorová databáze České republiky ArcČR® verze 4.1 obsahuje data administrativního členění České republiky propojená s vybranými statistickými údaji Českého statistického úřadu ze Sčítání lidu, domů a bytů. Zdrojem geometrie dat jsou data z RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí) exportovaná k 10. 2. 2022.

Vrstvy obcí, okresů a krajů jsou navíc doplněny o statistiky Územně analytických podkladů (ÚAP), např. o počet obyvatel v různých věkových kategoriích, zaměstnanost, podíl zemědělské půdy, vodních ploch, zástavby a lesů, počtu turistů nebo naděje dožití. Více informací a podrobný výpis atributů naleznete v PDF popisu dat.

Projekt ArcGIS Pro

Data si stáhnete ve formě projektu pro ArcGIS Pro, který obsahuje jak geodatabázi se všemi daty, tak i několik map - vizualizací dat administrativního členění a tematických dat:

Administrativní členění

Data administrativního členění ČR – stát, kraje, okresy, obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, obce, městské obvody a městské části v několika měřítkových úrovních.

Dlouhodobí uchazeči o zaměstnání

Mapa používá data o nezaměstnanosti v obcích k zobrazení jednoho z negativních jevů – dlouhodobé nezaměstnanosti. Růžovou barvou jsou zobrazeny obce s více než 25 % (resp. 50 %) nezaměstnanými, kteří na zaměstnání čekají již více než 12 měsíců.

Naděje dožití

Naděje dožití vyjadřuje modelově očekávanou zbývající délku života pro ty, kdo se v daném okresu narodili v roce 2019. K dispozici je vizualizace přesných hodnot prostřednictvím popisků dynamicky formátovaných pomocí Arcade a vizualizace formou bivariantního kartogramu.

Turismus

Data krajů obohacená o počet a národnost zahraničních turistů. V mapě je vybráno šest nejvýznamnějších států, ze kterých turisté do ČR přijíždějí a jejich počty jsou znázorněny kartodiagramy.

Podíly ploch obcí

Podíly vinic, chmelnic, ovocných sadů a zastavěných ploch na výměře obcí.

Ukázkový výkres

V ukázkovém výkresu je použito několik map a základních grafických prvků. Výkres obsahuje také jeden graf řízený přímo daty z jedné třídy prvků.

Stáhnout ArcČR® 4.1 (bez ArcTRN)

Geodatabáze ArcTRN – novinka ve verzi 4.1

Velkou novinkou je zcela nový typ dat, který se v ArcČR (nejen 4.1, ale vůbec) objevil. Chtěli jsme představit některé z dalších možností, které geodatabáze ArcGIS nabízí. Využili jsme pro to ukázková data, která ČÚZK poskytuje na svém geoportálu. Tato data jsme zpracovali v ArcGIS Pro, uložili do geodatabáze ArcTRN a vytvořili jsme několik mapových souborů, jejichž prostřednictvím si data můžete prohlédnout. K tomu jsme připravili i podrobný návod, ve kterém je krok za krokem popsán celý proces zpracování dat, od jejich stažení po konkrétní finální produkt.

Topologie

Topologie umožňuje v databázi modelovat uspořádání bodů, linií, polygonů a to, jakým způsobem sdílejí svoji geometrii. Pomocí topologických pravidel je možné tyto vztahy definovat v jedné nebo ve více třídách prvků. V ArcTRN jsme topologii vytvořili nad vzorovými daty parcel a zanesli jsme do ní i několik chyb, aby bylo vidět, jak topologické nástroje dokážou neplatná data identifikovat. Do dokumentace jsme také vložili přehledný seznam topologických pravidel pro geodatabázi ArcGIS.

Terén (terrain dataset)

Datová sada terén (terrain dataset) je datový typ pro správu dat povrchu. Je víceměřítkový a založený na principu TIN (nepravidelné trojúhelníkové sítě). Pro ukázku jsme použili ukázková data digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace, která jsou v textovém formátu XYZ. Po jejich převedení do dat terénu je můžeme symbolizovat například pomocí vrstevnic, jako jednotlivé body, hrany či povrch a provádět s nimi analytické operace, jako je například výpočet plochy a objemu.

Budovy jako 3D prvky

Laserové skenování nám umožní vytvořit 3D modely budov na zpracovávaném území. Pro tuto úlohu jsme použili data z lidarového skenování (XYZ) a půdorysy budov z dat RÚIAN. Esri poskytuje řešení 3D Basemaps, které obsahuje speciální nástroje pro extrakci 3D budov ze vstupních dat pomocí tzv. Úloh (Tasks). Řešení obsahuje i nástroje pro extrakci stromů, mostů, vedení a dalších objektů. Výsledkem pak jsou budovy ve formátu multipatch.

Mozaiková datová sada

Mozaiková datová sada umožňuje logicky spojit větší počet jednotlivých rastrových snímků nebo skenů do jedné bezešvé datové vrstvy. Navíc je možné nad těmito daty definovat nejrůznější funkce pro barevné vylepšení, maskování, oříznutí apod., aniž by to mělo vliv na originální snímky. Pro naši mozaikovou datovou sadu byla použita ukázková data ortofota ČÚZK, kdy jsme spojili čtyři soubory JPG (hlin04, hlin05, hlin14, hlin15) obsahující ortofoto sousedících mapových listů.

Kvůli velikosti a zabezpečení distribuujeme ArcTRN jako soubor ISO. V prostředí Windows na něj stačí poklikat, případně vybrat možnost Připojit, a můžete procházet jeho obsah. Ten je pouze ke čtení, proto si data, se kterými hodláte pracovat, zkopírujte dle potřeby.

Stáhněte si geodatabázi ArcTRN

Máte nápad či připomínku?

Rádi si vyslechneme vaše podněty k obsahu geodatabáze a náměty, jaká další data byste rádi viděli v následujících verzích ArcČR. Napište nám na e-mail data@arcdata.cz.

Licenční podmínky

Data odpovídají licenčním podmínkám RÚIAN, se kterými se můžete podrobně seznámit na stránce Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK a ČSÚ (Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ). Jsou poskytována v licenci Creative Commons CC-BY 4.0 (uveďte původ) a doporučujeme jejich původ označit větou Data ArcČR © ČÚZK, ČSÚ, ARCDATA PRAHA 2022.

ArcČR® 500 verze 3.3 je starší verze geodatabáze ArcČR. Byla vytvořena v podrobnosti měřítka 1 : 500 000 a vznikla ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem a Českým statistickým úřadem v roce 2016. Obsahuje dvě souborové geodatabáze: topografická data a data administrativního členění ČR s doplněnými vybranými statistickými údaji. Tato starší verze je na následujících odkazech stále dostupná ke stažení: