ArcČR® 4.0

Vybraná administrativní a statistická
data o České republice.

Stáhnout verzi 4.0

Digitální vektorová databáze České republiky ArcČR® verze 4.0 obsahuje data administrativního členění České republiky propojená s vybranými statistickými údaji z Českého statistického úřadu. Zdrojem dat jsou data z RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí) exportovaná k 1. 2. 2021.

Vrstvy OBEC, OKRES a KRAJ jsou doplněny o statistiky Územně analytických podkladů (ÚAP), např. o počet obyvatel v různých věkových kategoriích, zaměstnanost, podíl zemědělské půdy, vodních ploch, zástavby a lesů, počtu turistů nebo naděje dožití. Více informací a podrobný výpis atributů naleznete v PDF popisu dat.

Projekt ArcGIS Pro

Data si stáhnete ve formě projektu pro ArcGIS Pro, který obsahuje jak geodatabázi se všemi daty, tak i několik map - vizualizací dat administrativního členění a tematických dat:

Administrativní členění

Data administrativního členění ČR – stát, kraje, okresy, obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, obce, městské obvody a městské části v několika měřítkových úrovních.

Dlouhodobí uchazeči o zaměstnání

Mapa používá data o nezaměstnanosti v obcích k zobrazení jednoho z negativních jevů – dlouhodobé nezaměstnanosti. Růžovou barvou jsou zobrazeny obce s více než 25 % (resp. 50 %) nezaměstnanými, kteří na zaměstnání čekají již více než 12 měsíců.

Naděje dožití

Naděje dožití vyjadřuje modelově očekávanou zbývající délku života pro ty, kdo se v daném okresu narodili v roce 2019. K dispozici je vizualizace přesných hodnot prostřednictvím popisků dynamicky formátovaných pomocí Arcade a vizualizace formou bivariantního kartogramu.

Turismus

Data krajů obohacená o počet a národnost zahraničních turistů. V mapě je vybráno šest nejvýznamnějších států, ze kterých turisté do ČR přijíždějí a jejich počty jsou znázorněny kartodiagramy.

Podíly ploch obcí

Podíly vinic, chmelnic, ovocných sadů a zastavěných ploch na výměře obcí.

Máte nápad či připomínku?

Rádi si vyslechneme vaše podněty k obsahu geodatabáze a náměty, jaká další data byste rádi viděli v následujících verzích ArcČR. Napište nám na e-mail data@arcdata.cz.

Licenční podmínky

Data odpovídají licenčním podmínkám RÚIAN, se kterými se můžete podrobně seznámit na stránce Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK a ČSÚ (Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ). Jsou poskytována v licenci Creative Commons CC-BY 4.0 (uveďte původ) a doporučujeme jejich původ označit větou Data ArcČR © ČÚZK, ČSÚ, ARCDATA PRAHA 2021.

Stáhnout ArcČR® 4.0

ArcČR® 500 verze 3.3 je starší verze geodatabáze ArcČR. Byla vytvořena v podrobnosti měřítka 1 : 500 000 a vznikla ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem a Českým statistickým úřadem v roce 2016. Obsahuje dvě souborové geodatabáze: topografická data a data administrativního členění ČR s doplněnými vybranými statistickými údaji. Tato starší verze je na následujících odkazech stále dostupná ke stažení: