ArcČR® 500

Stáhnout verzi 3.3

Digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR® 500 je vytvořena v podrobnosti měřítka 1 : 500 000. Jejím obsahem jsou přehledné geografické informace o České republice. Data vznikla ve spolupráci ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřického úřadu a Českého statistického úřadu a jsou distribuována zdarma.

Topografická data

Instalační soubor ArcČR® 500 se skládá ze dvou souborových geodatabází a popisu dat ve formátu PDF. První geodatabáze s názvem ArcCR500_v33.gdb obsahuje následující topografické údaje:

 • Bažiny a rašeliniště
 • Hranice
 • Lesy
 • Letiště
 • Národní parky a CHKO
 • Sídla
 • Silniční síť
 • Vodní plochy
 • Vodní toky
 • Vrstevnice
 • Výškové kóty
 • Železniční síť
 • Železniční stanice

Dále obsahuje rastrová data jako digitální model reliéfu a z něj odvozený stínovaný reliéf. (Zdrojem dat pro topografickou část databáze byla databáze DATA200.)

Administrativní členění a socioekonomické údaje

Druhá geodatabáze s názvem AdministrativniCleneni_v13.gdb obsahuje všechny úrovně administrativního členění od úrovně „stát“ až po úroveň „ZSJ“, všechny v polygonové a bodové podobě. Pro úrovně „stát“, „kraj“, „okres“, „ORP“ a „obec“ byla k datům administrativního členění připojena statistická data poskytnutá ČSÚ. Patří mezi ně nejen počty obyvatel v jednotlivých územních celcích, ale také informace o věkovém složení, míře nezaměstnanosti nebo počtu narozených a zemřelých.

Databázi je možné využít mimo jiné pro:

 • obchod a marketing jako podklad pro lokalizační úlohy, úlohy optimalizace sítě jednotek, tras rozvozu zboží apod.,
 • cestovní ruch a propagaci jako bázi dat pro prezentaci rozmístění nabídek turistických služeb, zajímavostí, výletních cílů, poznávacích tras apod.,
 • státní správu jako základní informační databázi pro analytické, syntetické a koncepční práce a pro prezentaci oborových a statistických dat,
 • školství jako pomůcku pro výuku zeměpisu.

Součástí ArcČR® 500 jsou rovněž klady základních a topografických map a souřadnicové sítě S-JTSK i WGS84.