Natural Czechia

Prostor na ArcGIS Online lze využít také ke sdílení souborů a specifických datových sad. Příkladem může být tato sada podkladových rastrů, jejímž autorem je RNDr. Jan Miklín, Ph.D.

Spojení stínovaného reliéfu, dávajícího dobrou představu o jeho členitosti, a krajinného krytu jako obrazu krajiny je oblíbenou kombinací pro podklad map velkých a středních měřítek. Vrstva Česka v přírodních barvách, inspirovaná podobnou vrstvou pro celý svět na NaturalEarthData.com, vznikla na základě dvou volně dostupných datových sad: databáze CORINE Land Cover spravované Evropskou agenturou pro životní prostředí a digitálního modelu reliéfu SRTM.

Vektorová geodatabáze krajinného krytu CORINE byla nejprve převedena do rastrového formátu s velikostí buňky 25 m, zároveň byly zjednodušeny kategorie na šestnáct hlavních typů: (1) zástavba a doprava, (2) těžba, (3) městská zeleň, (4) orná půda, (5) vinice, (6) sady, (7) zemědělsko-přírodní krajina, (8) travní porosty, (9) křoviny a lesostepi, (10) les listnatý, (11) les smíšený, (12) les jehličnatý, (13) skály a povrchy bez vegetace, (14) rašeliniště a vřesoviště, (15) mokřiny a (16) vodní plochy. Těmto kategoriím byly přiřazeny tlumené barvy v přírodní paletě, využívající odstíny šedé, okrové, zelené a modré.

Z digitálního modelu reliéfu SRTM, spojeného z několika čtverců pokrývajících Česko a blízké okolí, byla vytvořena vrstva stínovaného modelu reliéfu, a to pomocí nástroje Cluster hillshading (Elevation)ArcGIS Terrain Toolbox. Výsledkem tohoto relativně početně náročného postupu založeného na vícesměrovém stínování je velmi názorná vizualizace reliéfu s velmi výraznými terénními hranami a prudkými svahy, zvýrazněnými vyššími oblastmi, a naopak velmi nevýraznými rovinami. Pro dosažení lépe vypadajícího výsledku byla tato vrstva upravena pomocí několika vyhlazovacích filtrů a kontrastu pomocí křivek.

Vrstva stínovaného reliéfu byla s podkladem krajinného krytu sloučena v Adobe Photoshop za využití režimu „násobit“ s 50% průhledností. Díky tomu světlé tóny vrstvy stínu prakticky neovlivňují barvy podkladu a reliéf je o to výraznější. Vrstvy (ve formátu TIF a Albersově plochojevném kuželovém zobrazení pro ČR) jsou k dispozici v kombinaci dvou variant rozlišení (25 m100 m – generalizovaná vrstva pomocí funkcí AggregateBoundary clean) a bez/s přidanou vrstvou vodstva (vzhledem k měřítku dat CORINE jsou v originálních datech zachyceny jen nejširší úseky vodních toků).

Podmínky použití

Vrstvy Natural Czechia jsou volně k použití za podmínky uvedení zdroje (tedy názvu vrstvy): Natural Czechia.

Stáhněte si vrstvy Natural Czechia z ArcGIS Online