Jak šetřit systémové zdroje při tvorbě mapové cache

25. 11. 2014
 • Serverový GIS
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Optimalizaci můžeme rozdělit do dvou skupin: optimalizace dat a optimalizace tvorby mapové cache.

Optimalizace vstupních dat:

 • Umístění dat – ideálně by data pro mapovou cache neměla opustit počítač, na kterém služba využívající mapovou cache běží. Tím se ušetří čas síťové infrastruktury a zároveň se sníží zatížení serveru.
 • Volba souřadnicového systému – je dobré, aby data, ze kterých je mapová cache tvořena, byla ve stejném souřadnicovém systému, jako je vlastní služba ArcGIS serveru. Ušetří se tak systémové prostředky, které by byly při tvorbě mapové cache vynaloženy na on‑the‑fly transformaci dat.
 • Nastavení antialiasingu – nastavením antialiasingu je možné vyhladit zobrazovaná data. Toto vyhlazování však znamená další spotřebu systémových zdrojů. Proto je třeba zvolit sílu antialiasingu opatrně, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování serveru.
 • Snížení datové zátěže serveru pomocí Overviews a pyramid  – v případě, že vstupem pro mapovou cache jsou rastrová data, je dobré u nich provést převzorkování pomocí pyramid/overviews. Nad původními daty se tak vytvoří data s nižším rozlišením, která při tvorbě cache v malých měřítkách příliš nezatěžují server.

Optimalizace tvorby mapové cache:

 • Datový formát mapové cache – volba formátu mapové cache určuje, jaké dlaždice bude server posílat uživateli. Můžeme volit z formátu PNG, což je formát bezztrátové komprese, který navíc umožňuje průhlednost, a z formátu JPEG, který je kompaktnější, je možné pro něj nastavit úroveň komprese, ale neumožňuje průhlednost.
 • Alokace prostředků systému – tvorbu mapové cache spravuje samostatný proces, kterému můžeme přiřadit libovolný počet instancí podle systémové konfiurace počítače. Doporučená výchozí hodnota počtu instancí, kterou je možné dle zkušeností dále upravovat, je n+1, kde n je počet jader CPU.
 • Určení území  – je třeba správně vybrat území, pro které se má mapová cache vytvořit, aby server nebyl zbytečně zatěžován tvorbou cache například mimo území republiky, kam rozsah mapových služeb často zasahuje. Proto je dobré nastavit v nástroji Manage map server cache tiles přesnou oblast, ve které chceme mapovou cache vytvořit.
 • Outsourcing při tvorbě mapové cache – tvorba mapové cache nemusí probíhat jen na serveru, kde běží služba. Je možné ji vytvořit i na jiném serveru nebo lokálně a pak ji pomocí nástroje Import Tile Cache importovat k požadované mapové službě. Podmínkou je shodnost měřítkových úrovní a souřadnicového systému.