Jaký je význam jednotlivých polí v anotační třídě?

10. 1. 2012
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Třída anotací obsahuje celou řadu atributů a jejich význam je následující:

ObjectID Unikátní identifikátor pro každý prvek anotace.
Shape Polygonový tvar, který představuje obrys anotace.
FeatureID U propojených anotací značí, se kterým prvkem je anotace propojena.
ZOrder V tuto chvíli nepoužívané pole.
AnnotationClassID Každá třída anotací je propojena s jednou symbologií, která je ze sady symbolů a je uložená ve třídě anotací. Toto pole lze editovat pomocí aplikace ArcCatalog, když na dané třídě anotací klepnete pravým tlačítkem myši, vyberete Vlastnosti (Properties) a klepnete na záložku Třídy anotací (Annotation Classes).
Element Pole typu „Blob“, které ukládá symbologii a geometrii textu.
SymbolID

Obsahuje ID symbolu pro prvek anotace vybraný z Přehledu symbolů. V tomto poli můžete nalézt různé symboly pro třídu anotací. Tyto symboly jsou uloženy ve vlastnostech třídy anotací a naleznete je na záložce Anotace (Annotation). Čísla odpovídají číslům, která jsou uložena v sekci Přehled symbolů (Symbol Collection).

Hodnota v atributové tabulce 1 znamená, že symbol je uložen uvnitř anotace a není obsažen v Přehledu symbolů. Přehled symbolů umožňuje velmi rychlou úpravu symbologie anotací přímo v aplikaci ArcMap.

Status Určuje status anotace a může obsahovat hodnotu „Umístěno“ nebo „Neumístěno“ („Placed“ × „Unplaced“). Neumístěné anotace lze zobrazit v Okně neumístěných anotací (Unplaced Annotation Window).
TextString Text anotace.
FontName Určuje jméno fontu.
FontSize Určuje velikost fontu v typografických bodech.
Bold Značí, jestli je písmo tučně.
Italic Značí, jestli je písmo kurzivou.
Underline Značí, jestli je písmo podtržené.
VerticalAlignment Určuje svislé zarovnání anotace. Je možné nastavit hodnotu: Nahoře, Střed, Vodicí linie (účaří), Dole.
HorizontalAlignment Určuje vodorovné zarovnání anotace. Je možné nastavit hodnotu: Vlevo, Střed, Vpravo, Plný.
XOffset Posouvá text doprava nebo doleva.
YOffset Posouvá text nahoru nebo dolů.
Angle Otočí text o zvolený úhel po směru hodinových ručiček (0 až 360 stupňů) nebo proti směru hodinových ručiček (0 až 360 stupňů).
FontLeading Určuje nastavení pravidelných mezer mezi řádky.
WordSpacing Určuje mezeru mezi slovy (zadáváno v procentech).
CharacterWidth Určuje šíři písma v procentech.
CharecterSpacing Určuje mezeru mezi písmeny (zadáváno v procentech).
FlipAngle Určuje úhel ve stupních od vertikály, na kterém místě dochází k překlopení nebo zrcadlení textu.
Override Pokud budete editovat anotace v aplikaci ArcMap a změníte vlastnosti jako např. velikost písma, typ písma, barvu atd., tato změna se zapíše k anotaci. ArcGIS potom bude anotace vykreslovat nejdříve tak, jak jsou uloženy v Přehledu symbolů a teprve potom použije Vaše nastavení z atributu Override. Každý prvek může obsahovat jedenu hodnotu nebo kombinaci několika hodnot.

 

Autor: Petr Čejka