Mozaiková rastrová datová sada

6. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Doposud byly v rámci ArcGIS možné dvě formy schémat uložení rastrových dat v geodatabázi - raster dataset a raster katalog. Raster dataset si lze představit jako množinu jedné nebo více (dle počtu kanálů) geograficky shodně umístěných a uložených matic pixelů homogenních dat, raster katalog pak jako množinu raster datasetů různých formátů uložení a různých souřadných systémů, se kterými uživatel potřebuje pracovat jako s jednou vrstvou.

Novinkou v ArcGIS 10 je nové schéma, mozaiková rastrová datová sada. Mozaiková rastrová sada však, na rozdíl od předešlých dvou schémat, není formou uložení dat, ale formou jejich zpřístupnění. Jde o formu on-the-fly pohledu na uložená rastrová data a pokud by bylo na rastrová data nahlíženo jako na tabulku v databázi, pak by rastrová mozaiková sada byla formou databázového pohledu na ni. Mozaiková datová sada umožňuje v jedné vrstvě práci s řadou různých rastrů, a to jak z hlediska způsobu uložení rastrů, souřadných systémů, prostorového rozlišení, umístění a charakterem obsažených dat. Zpřístupnění dat na základě uživatelem definovaných pravidel umožňuje práci s výslednou mozaikou (dynamic raster mosaicking), nebo s výsledky rastrových funkcí aplikovaných na  data
(on-the-fly processing).

Výsledkem je detailnější možnost volby nastavení, např. definice pořadí mozaikování rastrů. Zajímavou vlastností je i schopnost mozaikování  „time-aware“ rastrových dat s usnadněním následné  tvorby časových řad. Nejvýraznější výhodou je však možnost zpřístupnění rastrových dat bez nutnosti jejich „duplikace“. Příklad na následujícím obrázku zachycuje zpřístupnění rastrového DMT pomocí 3D analytických funkcí jako rastrů indexu orientace svahu, sklonu, stínovaného reliéfu a hypsografie bez nutnosti uložení jediného dalšího pixelu.

Další praktickou vlastností mozaikových datových sad je nezávislost rastrových dat tvořících samotnou rastrovou mozaikovou datovou sadu, kdy nedochází k žádné změně na těchto datech samotných a zůstávají uložena ve svém původním formátu, rozlišení a souřadném systému. Takto mohou dál v nezměněné formě sloužit již existujícím aplikacím. Tento princip je zobrazen na následujícím obrázku.

Použité zdroje dat:

Autor: Petr Čejka