Přehled nástrojů pro kontextuální generalizaci

19. 12. 2011
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Zjednodušit silniční síť (Thin Road Network)

Nástroj zjednodušuje liniové prvky se zachováním propojení a obecného charakteru pro zobrazení dat v menším měřítku. Jako jeden z mála nástrojů geoprocessingu nevytváří na výstupu nová data, ale upravuje data ve zdrojové vstupní třídě. Principem je odebrání méně významných linií (silnic) ze zobrazení prostřednictvím atributově řízené viditelnosti. Nástroj přiřadí poli o neviditelnosti logické hodnoty 0 nebo 1 a prostřednictvím definice podmnožiny dat nastaví podmínku, jaká data mají být v dané vrstvě zobrazena. Geometrie prvků tak není dotčena ani nejsou prvky fyzicky smazány. Vzhled výsledné zjednodušené silniční sítě závisí na hustotě a důležitosti prvků. Silniční úseky, které vedou napříč rozsahem dat a reprezentují tak často dálkové trasy jsou důležitější než ty, které slouží pouze místní přepravě. Důležitost úseků stanovuje v rámci nástroje parametr ‚Pole s informací o hierarchii‘. Hustota sítě je naopak řízena parametrem ‚Minimální délka‘, který odpovídá nejkratšímu segmentu, který je v požadovaném měřítku viditelný.

Spojit rozdělené silnice (Merge Divided Roads)

Nástroj generuje jednoliniové prvky silnic z párů odpovídajících paralelních linií. Odpovídající si páry linií jsou spojeny jen v případě, že jsou stejné třídy silnic, mají paralelní průběh a leží uvnitř definované Spojovací vzdálenosti. Použití nástroje je vhodné zejména pro zobrazení paralelních silnic v menším měřítku, kdy může být vhodné objekty typu dálnice znázorňovat jedinou linií. Výstupem z nástroje je nová třída prvků a volitelně i třída prvků přemístění. Třída prvků přemístění je polygonová třídu reprezentující stupeň a směr přemístění silnice. Tato třída je využívána nástrojem Rozšířit přemístění pro zachování prostorového charakteru.

Řešit konflikty silnic (Resolve Road Conflicts)

Nástroj řeší grafické konflikty mezi symboly prvků silnic pomocí úprav částí liniových segmentů. Prakticky se jedná o úpravu paralelních silnic, aby silnice zůstaly vizuálně separované. Princip funkce spočívá v posunu méně významných silnic pro zdůraznění silnic důležitějších. Důležitost silnic je reprezentována vstupním parametrem ‚Pole s informací o hierarchii‘. Před použitím nástroje je důležité si pamatovat, že nástroj nevytváří nové výstupní třídy, ale mění vlastní zdrojová data. Výhodné může být použití kartografických reprezentací, pokud mají nastaveno ukládání výjimek tvaru při editaci, neboť v tu chvíli jsou změněné prvky ukládány jako výjimky tvaru v reprezentaci. Odstraněním výjimek z reprezentace se totiž můžeme vrátit k původnímu stavu. Jestliže nejsou na upravovaných datech aplikovány kartografické reprezentace, je doporučeno vytvořit záložní kopii dat. Nástroj v tomto případě modifikuje vlastní geometrii prvků.

Rozšířit přemístění (Propagate Displacement)

Nástroje pro řešení konfliktů mohou přinést do mapy další prostorové rozpory. Aby zůstala zachována prostorová vizuální vazba mezi sousedními prvky, aplikuje se nástroj Rozšířit přemístění. Nástroj využívá výstupní polygonové geometrie z nástrojů Spojit rozdělené silnice a Řešit konflikty silnic prostřednictvím rozšíření přemístění i na sousední prvky. Podobně jako nástroj Řešit konflikty silnic nevytváří nástroj Rozšířit přemístění nové prvky, ale mění zdrojové třídy vstupních vrstev. Opět se tedy i u této funkce mohou dobře uplatnit kartografické reprezentace, kdy změněné prvky lze ukládat jako výjimku tvaru reprezentace. Při nepoužití kartografických reprezentací modifikuje nástroj vlastní geometrii prvků.

Řešit konflikty budov (Resolve Building Conflicts)

Cílem nástroje je zachovat relativní hustotu a vzorek polygonových prvků (zástavby) v malém měřítku a to úpravou viditelnosti a velikosti prvků, mezer mezi nimi a jejich orientací. Prakticky tak s pomocí posunu nebo skrytí dochází k oddělení budov od sebe a od lineárních překážek. Důležitými parametry jsou minimální mezera mezi budovami a minimální povolená velikost budovy. Současně je nutné definovat atribut s informací o neviditelnosti (opět pro vložení logických hodnot 0/1), kterým je ve výstupu řízena viditelnost prvků nastavením definiční podmínky. Nepovinným parametrem je pole s informací o hierarchii. Kromě vkládání informace o viditelnosti do atributové tabulky je tímto nástrojem měněna i geometrie zdrojových tříd prvků. Nástroj nové prvky nevytváří. Všimněme si proto, že se v této funkci kombinuje více způsobů, které byly zmíněny již dříve v textu u jednotlivých nástrojů. I proto je doba zpracování u tohoto nástroje velmi dlouhá! Pokud jsou na polygony budov aplikovány kartografické reprezentace, budou se změněné prvky ukládat jako výjimka tvaru reprezentace.