Přehled nových nástrojů v ArcToolbox 10

15. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3
CARTOGRAPHY TOOLS NÁSTROJE KARTOGRAFIE
Annotation Anotace
Contour Annotation
Tiled Labels To Annotation
Map Server Cache Tiling Scheme To Polygons
Vytvořit anotace vrstevnic
Popisky mapových listů na anotace
Obrysy dlaždic cache mapového serveru na polygony
Data Driven Pages Řízené mapové listy
Calculate Adjacent Fields
Calculate Central Meridian and Parallels
Calculate Grid Convergence Angle
Calculate UTM Zone
Grid Index Features
Strip Map Index Features
Identifikovat sousední mapové listy
Vypočítat střední poledník a rovnoběžky
Vypočítat konvergenci poledníků
Vypočítat zónu UTM
Klad mapových listů
Klad mapových listů pro liniové prvky
Generalization Generalizace (původně pod Správa dat)
Aggregate Points
Merge Divided Roads
Thin Road Network
Seskupit body
Spojit rozdělené silnice
Zjednodušit silniční síť
Graphic Conflicts Kvalita grafického vyjádření
Propagate Displacement
Resolve Building Conflicts
Resolve Road Conflicts
Rozšířit přemístění
Řešit konflikty budov
Řešit konflikty silnic
Grids and Graticules Mřížky a sítě
Delete Grids and Graticules
Make Grids and Graticules Layer
Odstranit mřížky a sítě
Vytvořit vrstvu mřížky a sítě

 

CONVERSION TOOLS KONVERZE DAT
From KML Z KML
KML To Layer KML do vrstvy
From Raster Z rastru
Raster to Video Rastry na video                     
Metadata Metadata
Export Metadata
Export Metadata Multiple
Import Metadata
Synchronize Metadata
Upgrade Metadata
Validate Metadata
Validate Metadata Multiple
XML Schema Validation
Export metadat
Hromadný export metadat
Import metadat
Synchronizovat metadata
Aktualizovat metadata
Ověřit metadata
Hromadně ověřit metadata
Ověřit strukturu XML
To Collada Do collada
Multipatch To Collada Multipatch do Collada
To Coverage Do coverage
Import From E00 Import z E00
To Geodatabase Do geodatabáze
CAD to Geodatabase                          CAD do geodatabáze (namísto Import z CAD)

 

DATA MANAGEMENT TOOLS SPRÁVA DAT
Database Databáze
Change Privileges
Register with Geodatabase
Upgrade Geodatabase
Změnit přístupová práva (přesunuto z Tabulky)
Registrovat do geodatabáze
Upgrade geodatabáze
Features Prvky (vektorová data)
Bearing Distance To Line
Dice
Minimum Bounding Geometry
Points to Line
Split Line at Point
Table to Ellipse
Unsplit Line
XY to Line
Vektor směru na linii
Rozdělit na části
Geometrie minimální hranice
Body na linie
Rozdělit linie v bodech
Tabulka na elipsu
Spojit linie
Souřadnice XY na linie
Fields Pole v tabulkách
Calculate End Time
Convert Time Field
Convert Time Zone
Transpose Fields
Vypočítat konečný čas
Převést na časové pole
Převést mezi časovými zónami
Transponovat pole
General Obecné
Delete Identical
Find Identical
Sort
Smazat identické prvky
Najít identické prvky
Seřadit
Generalization Generalizace
Eliminate Polygon Part Eliminovat část polygonu
Graph Graf
Make Graph
Save Graph
Vytvořit graf
Uložit graf
Layers and Table Views Vrstvy a pohledy na tabulky
Make Mosaic Layer Vytvořit vrstvu mozaiky
Package Balíčky
Consolidate Layer
Consolidate Map
Extract Package
Package Layer
Package Map
Share Package
Sjednotit vrstvu
Sjednotit mapu
Rozbalit balíček
Sbalit vrstvy do balíčku
Sbalit mapu do balíčku
Sdílet balíček
Projections and Transformations  Souřadnicové systémy a transformace
Convert Coordinate Notation  Převést souřadnice na body
Raster Rastr
Mosaic Dataset Mozaiková datová sada
Add Rasters To Mosaic Dataset
Build Boundary
Build Footprints
Build Overviews
Build Seamlines
Calculate Cell Size Ranges
Color Balance Mosaic Dataset
Compute Dirty Area
Create Mosaic Dataset
Create Referenced Mosaic Dataset
Define Mosaic Dataset NoData
Define Overviews
Generate Exclude Area
Import Mosaic Dataset Geometry
Remove Rasters From Mosaic              
Synchronize Mosaic Dataset
Přidat rastry do mozaiky
Vytvořit hranici
Vytvořit obrysy rastrů
Vytvořit náhledové obrázky mozaiky
Vytvořit švy rastrů
Vypočítat rozsahy velikosti buněk
Vyrovnat barvy mozaiky
Zjistit změněné oblasti
Vytvořit mozaiku
Vytvořit odvozenou mozaiku
Definovat hodnoty NoData mozaiky
Definovat náhledové obrázky
Generovat vyloučené oblasti
Importovat geometrii mozaiky
Odebrat rastry z mozaiky
Synchronizovat mozaiku
Raster Processing  Zpracování rastru
Raster to DTED
Split Raster
Rastr na DTED
Rozdělit rastr
Raster Properties  Vlastnosti rastru
Build Pyramids And Statistics Vytvořit pyramidy a statistiku
Versions Verzování
Change Version Změnit verzi
Workspace Pracovní oblast
Create ArcSDE Connection File Vytvořit soubor připojení ArcSDE

 

 

Autor: Petr Čejka