Typy chyb geometrie a konektivity prvků při tvorbě geometrické sítě

2. 1. 2012
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.3

Tyto chyby se uloží do nově vytvořené tabulky <jméno_sítě>_BUILDERR, která kromě OBJECTID problematického prvku a CLASS ID jemu příslušné třídy prvků obsahuje i pole Errortype. To určuje, o jaký problém z hlediska geometrické sítě se u prvku jedná.

0 esriNETAll Všechny chyby ohledně konektivity a geometrie prvku.
1 esriNETConnectivity Prvky sítě s porušenou konektivitou.
2 esriNETAssociatedElements Prvky geometrické sítě (orientované), jejichž odpovídající prvky jsou nekonzistentní vzhledem pravidlům konektivity.
3 esriNETMissingAllElements Chybí všechny prvky sítě asociované s tímto prvkem.
4 esriNETMissingAnyElements Chybí některý z prvků sítě asociovaný s tímto prvkem.
5 esriNETDuplicateElements Některé z prvků sítě asociované s tímto prvkem jsou duplikované.
6 esriNETAssociatedWithInvalidElements Některý z asociovaných prvků k tomuto prvku je nevalidní.
7 esriNETAssociatedFeatures Prvky geometrické sítě (neorientované), jejichž odpovídající prvky jsou nekonzistentní vzhledem pravidlům konektivity.
8 esriNETAssociatedWithMissingFeatures Prvek sítě s neexistujícím asociovaným prvkem.
9 esriNETGeometry Problémy s geometrií prvku sítě.
10 esriNETEmptyGeometry Prvek má prázdnou geometrii (geometrii null/nill).
11 esriNETMultipartGeometry Geometrie hrany sítě má více částí.
12 esriNETIdenticalStartStopVertex Geometrie hrany vytváří smyčku (má stejný koncový a počáteční vertex).
13 esriNETZeroLengthGeometry Geometrie prvku hrany má nulovou délku.
14 esriNETAssociatedWithSameFromToJunction Hrana má stejný počáteční a koncový uzel.
15 esriNETMismatchedZValue Uzel se shoduje v rovině XY s vertexem hrany, který má však odlišnou souřadnici Z.
16 esriNETStandaloneJunction Uzel nemá napojení na žádnou hranu.
17 esriNETEdgeTooSmall Velikost hrany je příliš malá pro použití přichytávání.