Školení na míru

Potřebujete dokonale ovládnout speciální editační nástroje nebo se chcete hlouběji ponořit do problematiky analýzy nebo kartografie? Rádi připravíme školení přesně podle vašich potřeb. Zašlete nám na adresu skoleni@arcdata.cz popis látky, kterou by mělo školení obsáhnout, a my připravíme školení přímo pro vás. Kurz může proběhnout jak ve školicím středisku ARCDATA PRAHA, s.r.o., tak i ve vhodné místnosti přímo u vás.

Zašlete nám svoji představu o školení

Školení dostupná na vyžádání

V naší nabídce máme i školení, která se týkají starších verzi softwaru nebo velmi specifické funkcionality. Pro tato školení nevypisujeme řádné termíny, ale jsme připraveni je při vašem zájmu kdykoliv otevřít. Pokud byste se chtěli účastnit některého z následujících školení, kontaktujte nás na adrese skoleni@arcdata.cz.

ArcGIS Spatial Analyst – zpracování rastru (10.0) 1 den 7 000 Kč bez DPH
ArcGIS Spatial Analyst – vytváření povrchu (10.0) 1 den 7 000 Kč bez DPH
ArcGIS Spatial Analyst – další analýzy (10.0) 1 den 7 000 Kč bez DPH

Při objednávce všech tří kurzů „ArcGIS Spatial Analyst“ je cena školení zlevněna o 15 %.


ArcGIS Spatial Analyst – zpracování rastru (10.0)

V tomto kurzu se seznámíte se zpracováním rastrových geodat pomocí nadstavby ArcGIS Spatial Analyst. Seznámíte se s řadou nástrojů, operátorů a funkcí této nadstavby a naučíte se z rastrových dat získávat více informací využitelných pro podporu rozhodovacích procesů ve své organizaci. V praktických cvičeních se naučíte sestavovat výrazy mapové algebry, modely pro zpracování rastrových dat a připravovat rastrová data pro analýzu. V tomto kurzu se rovněž seznámíte se základními pojmy fuzzy logiky, vědeckým přístupem k modelování nepřesnosti atributových dat, a naučíte se aplikovat nástroje fuzzy logiky při vytváření modelu pro vyhledání vhodné lokality.

Kurz je určen pro

analytiky GIS a další zkušené uživatele systému ArcGIS, kteří provádějí analýzu rastrových dat za účelem modelování vhodných lokalit.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • používat parametry prostředí pro geoprocessing pro nastavení vlastností výstupních dat,
 • sestavovat výrazy mapové algebry v nástroji Raster Calculator,
 • ovlivňovat hodnoty pixelů výsledného rastru pomocí logických a podmínkových nástrojů,
 • provádět analýzu hodnot pixelů pomocí lokálních, fokálních, zonálních a globálních operátorů,
 • vytvářet modely pro automatizaci a sdílení postupů zpracování rastrových dat,
 • provádět překryvové operace s využitím fuzzy logiky, která zohledňuje potenciální nepřesnosti v atributových datech.

Probíraná látka

 • Příprava rastrů pro analýzu: rámec pro zpracování rastrových dat, nastavení parametrů prostředí, spuštění nástroje z okna ArcToolbox, z modelu a v okně Python;
 • Sestavení výrazů mapové algebry: operátory mapové algebry, syntaktická pravidla výrazů, použití logických operátorů a podmínek, vytváření složitých výrazů mapové algebry v nástroji Raster Calculator;
 • Funkce pro práci s rastry: lokální, fokální, zonální a globální funkce, analýza rastru „pixel po pixelu“, uživatelské nastavení tvaru okolí pixelu pro analýzy, práce s chybnými hodnotami pixelů, generalizace rastrových dat;
 • Vytváření modelů s využitím fuzzy překryvů: vytvoření modelu využívajícího nástroje pro zpracování rastrů, binární modely překryvu, vysvětlení principu fuzzy překryvů, provádění fuzzy překryvů.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti obsluhy ArcGIS for Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.

Software pro výuku kurzu

Možnosti zpracování a analýzy rastrových dat, probírané v tomto kurzu, je možné využívat ve všech licencích ArcGIS for Desktop (Basic, Standard a Advanced) s nadstavbou ArcGIS Spatial Analyst. V kurzu je využíván software ArcGIS 10 for Desktop v licenční úrovni Advanced.

Máte zájem o toto školení?

ArcGIS Spatial Analyst – vytváření povrchu (10.0)

V tomto kurzu budete pomocí nadstavby ArcGIS Spatial Analyst vytvářet nová data, získávat nové informace ze stávajících dat a získávat informace o vlastnostech povrchu při řešení reálných problémů. Z diskrétních dat o reliéfu terénu a dalších měřených hodnot budete vytvářet (interpolovat) rastrové modely povrchu, vyhodnocovat výsledky a vytvářet mapy pro podporu rozhodování.

Kurz je určen pro

analytiky GIS a další zkušené uživatele systému ArcGIS, kteří se zabývají prostorovým modelováním a analýzou rastrových dat, například (ale nejen) pro:

 • vyhledání vhodných lokalit pro výstavbu,
 • umisťování základnových stanic mobilních sítí, radiových a retranslačních věží,
 • vyhledání málo viditelných míst pro umístění skládek,
 • vyhledání míst vhodných z hlediska sklonu a orientace terénu,
 • předpovídání rizika požáru.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • používat různé metody interpolace pro vytváření povrchu ze vzorků dat a posoudit výsledek,
 • vypočítat hustotu výskytu prvků vektorových dat, sklon a orientaci povrchu,
 • vytvořit stínování reliéfu a vrstevnice.

Probíraná látka

 • Úvod do problematiky: reprezentace povrchu, datová sada typu terén, zdroje dat pro reliéf terénu, příprava pro analýzu povrchu;
 • Interpolace povrchu: přehled, práce se vzorky dat, interpolace povrchu metodami IDW, Natural Neighbors, Spline a Topo To Raster; testování přesnosti povrchu, použití bariér, vyhodnocení výsledků;
 • Úvod do metody kriging: princip a základní pojmy, semivariogram;
 • Výpočet hustoty: odhad hustoty bodů a liniových prvků, výpočet jednoduché hustoty, výpočet hustoty pomocí jádra, použití atributů pro výpočet hustoty;
 • Analýza povrchu: vytváření vrstevnic a stínování reliéfu, výpočet sklonitosti, orientace a křivosti, výpočet slunečního záření, analýza viditelnosti;

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti obsluhy ArcGIS for Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy. Doporučujeme, aby účastníci měli základní znalosti principu, ukládání a správy rastrových dat v systému ArcGIS.

Software pro výuku kurzu

Možnosti zpracování a analýzy rastrových dat, probírané v tomto kurzu, je možné využívat ve všech licencích ArcGIS for Desktop (Basic, Standard a Advanced) s nadstavbou ArcGIS Spatial Analyst.

Při praktických cvičeních budou účastníci pracovat se systémem ArcGIS 10 for Desktop v licenční úrovni Advanced.

Máte zájem o toto školení?

ArcGIS Spatial Analyst – další analýzy (10.0)

V tomto kurzu se seznámíte s dalšími možnostmi zpracování dat pomocí nadstavby ArcGIS Spatial Analyst. Kurz je sestaven ze tří témat – hydrologie, výpočet vzdáleností a klasifikace. V rámci nich se seznámíte s řadou nástrojů a funkcí pro modelování hydrologie v území, výpočty vzdáleností, vyhledání nejkratší nebo nejvhodnější cesty nebo klasifikace území s využitím spektrálních charakteristik.

Kurz je určen pro

analytiky GIS a další zkušené uživatele systému ArcGIS, kteří se zabývají modelováním a analýzou prostorových dat a provádějí analýzu rastrových dat za účelem modelování hydrologických poměrů území, zjišťování nejschůdnějších cest podle daných kritérií nebo klasifikaci družicových snímků.

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět:

 • používat nástroje hydrologického modelování pro výpočet směrů a síly vodních toků, modelování říční sítě nebo vytváření map povodí,
 • vytvářet mapy nejkratších vzdáleností nebo nejsnazší dostupnosti,
 • vyhledávat nejkratší/nejschůdnější cesty na základě daných kritérií,
 • provádět analýzu hustoty daného jevu v území,
 • klasifikovat družicové snímky podle druhu využití půdy.

Probíraná látka

 • nástroj Topo to Raster,
 • směry a intenzita vodních toků,
 • tvorba říční sítě,
 • vytváření povodí a rozvodí,
 • výpočet euklidovské vzdálenosti a spádových oblastí,
 • vyhledání nejvhodnější cesty na základě vstupních kritérií,
 • základy dálkového průzkumu Země,
 • klasifikace družicových snímků.

Předpokládané úvodní znalosti

Účastníci by před tímto kurzem měli mít znalosti obsluhy ArcGIS for Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.

Software pro výuku kurzu

Možnosti zpracování a analýzy rastrových dat, probírané v tomto kurzu, je možné využívat ve všech licencích ArcGIS for Desktop (Basic, Standard, Advanced) s nadstavbou ArcGIS Spatial Analyst. V kurzu je využíván software ArcGIS 10 for Desktop v licenční úrovni Advanced.

Máte zájem o toto školení?