ArcGIS 2: pracovní postupy

V tomto třídenním kurzu získáte základní znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu map a geografických dat v systému ArcGIS. Naučíte se efektivně vyhledávat, zkoumat, spravovat a analyzovat geografická data a prezentovat je formou map. V kurzu jsou též probírány metody a pracovní postupy pro sdílení map a datových zdrojů se zainteresovanými osobami – členy týmu, odborníky i veřejností.

Kurz je určen pro

GIS profesionály a další uživatele, kteří chtějí vytvářet GIS a pracovat s ním v prostředí ArcGIS for Desktop.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • používat systém ArcGIS pro tvorbu kvalitních map, které kombinují data z různých zdrojů,
 • organizovat, vytvářet a editovat geografická data tak, aby byla dostatečně přesná a aktuální,
 • spravovat mapové vrstvy, nastavovat symboly a popis prvků v mapě tak, aby dobře sloužila pro vizualizaci objektů i jejich analýzu,
 • sestavit kompozici mapy pro tisk a export,
 • aplikovat standardní postup pro analýzu dat a řešení problémů v území,
 • poskytovat mapy a výsledky analýzy ostatním uživatelům ArcGIS a zpřístupnit je i zájemcům mimo oblast GIS.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Desktop (Standard),
 • ArcGIS Server Workgroup (Standard),
 • ArcGIS Online.

Probíraná látka

 • Tvorba, sdílení a využití map GIS: pracovní postupy, tvorba map kombinujících lokální data s obsahem ArcGIS Online, publikování mapy jako mapové služby.
 • Organizace geografických dat: vyhledání dat pro danou úlohu, uložení dat z různých zdrojů do souborové geodatabáze, dokumentace dat.
 • Práce s mapovými vrstvami: nastavení rozsahu měřítek pro zobrazování vrstvy, podmnožina vrstvy, skupiny vrstev a vrstva podkladové mapy.
 • Zobrazování dat: kvalitativní a kvantitativní typy dat, řízení symbolů hodnotami atributů, metody klasifikace, normalizace dat.
 • Práce s tabulkami: přidání pole do tabulky a naplnění/výpočet hodnot, sumarizace polí, připojování tabulek a relace mezi tabulkami.
 • Tvorba a editace dat: postup editace, šablony prvků, vytváření nových prvků, změna tvaru prvků a hodnot atributů, editace dat s použitím šablon ArcGIS Online.
 • Popisky prvků v mapě: postup a možnosti nastavení, referenční měřítko, umisťování popisků generátorem Maplex, výrazy pro popisky v jazyku Python.
 • Kompozice mapy: principy kartografického návrhu, přidání elementů kompozice, vytváření a publikování jednotlivých mapových listů a hromadný výstup map.
 • Příprava dat pro analýzu: posouzení kvality dat, změna souřadnicového systému datové sady.
 • Řešení problémů v území: postup analýzy, práce s geoprocessingovými nástroji.
 • Sdílení informací o území: možnosti pro sdílení map a vrstev, tvorba geoprocessingových modelů, geoprocessingové balíčky.

Předpokládané vstupní znalosti:

Základní celkový přehled o principech GIS a platformě ArcGIS na úrovni kurzu ArcGIS 1: úvod do GIS.