ArcGIS 3: analýza dat

V tomto kurzu získáte celkový přehled o možnostech analýzy dat v systému ArcGIS for Desktop. Seznámíte se s obecným postupem analýzy, který začíná formulací otázky, jež má být zodpovězena, a sestavením kritérií, jež je třeba zohlednit při hledání odpovědi. Naučíte se, jak na základě této otázky a kritérií připravit data pro analýzu, vybrat vhodné nástroje a sestavit postup zpracování. I když se během kurzu seznámíte s několika vybranými typy analýz a v některých praktických cvičeních budete využívat možnosti licence ArcGIS for Desktop Advanced a nadstavby ArcGIS Spatial Analyst, obecný postup, který se naučíte, budete moci aplikovat na jakoukoliv analýzu ve své práci bez ohledu na dostupnou licenci ArcGIS for Desktop.

Kurz je určen pro

GIS profesionály-analytiky, odborné specialisty i všechny uživatele ArcGIS a další zájemce, kteří se chtějí podrobněji seznámit s možnostmi analýzy dat v systému ArcGIS.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • možnosti analýzy dat v systému ArcGIS for Desktop,
 • obecný postup při analýze dat,
 • vybrat si vhodná data, metody a nástroje pro přípravu, provedení a dokumentaci zpracování analýzy,
 • automatizovat analytické úlohy pomocí geoprocessingových modelů,
 • sestavit model pro vyhledání vhodných lokalit pro umístění daného objektu,
 • aplikovat metody prostorové statistiky při zkoumání prostorového uspořádání sledovaného jevu a hledání míst s koncentrací vysokých/nízkých hodnot zkoumaného jevu,
 • analyzovat data v časové řadě a zobrazit změny jevu v čase,
 • zpřístupnit analytické postupy ostatním uživatelům tak, aby je bylo možné použít pro opakovanou analýzu.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Desktop (Advanced),
 • ArcGIS Server Workgroup (Advanced),
 • ArcGIS Spatial Analyst.

Probíraná látka

 • Postup zpracování prostorových dat: typy prostorové analýzy, jednotlivé fáze procesu analýzy, možnosti sdílení výsledků.
 • Příprava dat pro analýzu: posouzení kvality dat, řešení problémů prostorového umístění dat (souřadnicové systémy).
 • Analýza blízkosti: kategorie analýzy blízkosti, výběr vhodného nástroje v závislosti na požadovaném výsledku, provedení analýzy pro plánování řešení krizové situace.
 • Překryvová analýza: postupy a nástroje, typy atributových hodnot, analýza odhadu škod způsobených tornádem, použití iterátorů a proměnných v modelu, vytvoření geoprocessingového balíčku pro sdílení výsledků (v rámci řešení konkrétního příkladu; pro podrobnější celkové seznámení s možnostmi sestavování modelů doporučujeme jednodenní specializované školení Tvorba modelů v prostředí ModelBuilder).
 • Použití rastrových dat pro vyhledání vhodné lokality: binární modely a modely s váhami, přiřazení stupnice vhodnosti jednotlivým jevům, změna rozsahu hodnot – reklasifikace, provedení analýzy pro vyhledání vhodné lokality pro vinici.
 • Analýza prostorového uspořádání jevů: kvantifikace uspořádání jevů metodami prostorové statistiky, nástroje prostorové statistiky, analýza shluků vysokých hodnot zkoumaného jevu, vytvoření modelu pro analýzu prostorového rozložení míst volání na tísňovou linku, sdílení modelu formou geoprocessingové služby.
 • Práce s daty obsahujícími údaje o čase: analýza změn uspořádání zkoumaného jevu v čase, práce s nástroji pro zobrazování časových dat, vytváření animací, sdílení výsledků formou mapové služby.
 • Sdílení výsledků analýzy: vytvoření geoprocessingového balíčku, sdílení výsledků formou mapové služby.

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládá se základní znalost práce s ArcGIS for Desktop na úrovni kurzu ArcGIS 2: pracovní postupy.