ENVI

ENVI je komplexní software pro zpracování a analýzu dat dálkového průzkumu Země, především družicových snímků. V tomto kurzu je podán ucelený přehled jeho funkcionality a podrobně probírány jsou nejpoužívanější analytické nástroje včetně vysvětlení jejich vstupních parametrů a dalších nastavení. Důraz je kladen především na hyperspektrální analýzu obrazu a práci se spektrálními charakteristikami. Část kurzu je také věnována problematice spojování dílčích obrazů, tzv. mozaikování, nebo práci s radarovými daty. Účastníci tohoto kurzu se rovněž seznámí se základy dálkového průzkumu Země. Během praktických cvičení účastníci řeší jednotlivé spektrální úlohy ENVI nad zajímavými daty nebo projekty z celého světa. Kurz je vyučován nejen nad základní sestavou softwaru ENVI, ale i nad některými z modulů, např. pro atmosférické korekce nebo tvorbu digitálního modelu terénu. Věnuje se také novému toolboxu ENVI v ArcGIS.

Kurz je určen pro

nové uživatele softwaru ENVI. 

Cíle kurzu

Absolventi kurzu budou umět/znát:

 • načítat a zobrazovat data v nejrůznějších formátech, zvýrazňovat obraz,
 • základy teorie dálkového průzkumu Země,
 • pracovat se spektrálními vlastnostmi objektů především u hyperspektrálních snímků,
 • nejčastěji využívané analýzy a aplikace nad družicovými snímky,
 • klasifikovat snímky, detekovat změny, provádět vegetační analýzy,
 • základy práce s radarovými daty,
 • vytvářet mapy.

Software použitý pro výuku kurzu

ENVI včetně všech modulů, ArcGIS Desktop

Probíraná látka

 • přehled ENVI včetně modulů a toolboxu ENVI v ArcGIS – práce s uživatelským rozhraním, načítání a zobrazování dat,
 • transformace obrazu, registrace a ortorektifikace,
 • 3D vizualizace a práce s digitálním modelem terénu,
 • práce s vektory,
 • klasifikace obrazu,
 • spektrální knihovny a hyperspektrální analýza – vytváření vlastních knihoven, analýza vegetace, zdraví lesů, vegetačního stresu, určení minerálních látek,
 • základní možnosti rozšíření funkcí ENVI pomocí programovacího prostředí IDL, například o dávkové zpracování,
 • úvod do radarových dat, filtry, polarimetrické systémy,
 • tvorba mapy – mozaikování, anotace, vytvoření mapového výstupu.

Předpokládané vstupní znalosti:

Účastníci by měli mít obecné základní znalosti práce s aplikacemi v prostředí Microsoft Windows. Znalost principů dálkového průzkumu Země není vyžadována.