Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., zavedla Compliance systém jakožto několikaúrovňový ucelený interní systém postupů vedoucích k naplnění hodnot deklarovaných Etickým kodexemCompliance programem a k dosažení vytyčených cílů a předpokladů řádného fungování společnosti v souladu s právními předpisy a vnitřními normami.

Zastřešujícím dokumentem celého Compliance systému je Compliance program (dokument ke stažení). Compliance program je pak provázán s dalšími vnitřními předpisy společnosti, zejména pak s Etickým kodexem (dokument ke stažení), jakož i právními předpisy České republiky. Compliance program zavádí opatření a postupy pro prevenci, detekci a reakci na případná jednání v rozporu se zákonem, zejm. správněprávní a trestněprávní jednání či jiná neetická jednání, jež by nebyla v souladu s hodnotami vytyčenými Etickým kodexem.

Compliance programEtický kodex reflektují rovněž i hodnoty a etické principy uznávané hlavním obchodním partnerem, americkou společností Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri). Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., chrání a ctí tyto hodnoty a etická pravidla společnosti Esri a při tvorbě celého Compliance systému je proto rovněž zohlednila.